Stäng meddelande

Information om hantering av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Informationen nedan beskriver hur Botkyrka kommun behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som medborgare i kommunen, fastighetsägare, näringsidkare eller som anställd hos Botkyrka kommun. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för varje ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare.

Exempelvis avses personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Vad är behandling av personuppgifter?

Med behandling avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Varifrån kommer dina personuppgifter?

Vanligtvis inhämtas uppgifter direkt från dig som medborgare i kommunen, fastighetsägare, näringsidkare eller som anställd hos Botkyrka kommun men vi kan från tid till annan ta emot, och behandla personuppgifter från andra källor såsom myndigheters register eller andra privata och offentliga register, t.ex. Skatteverket.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Botkyrka kommun kommer att behandla din information för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt personnummer och fastighetsbeteckning för att ha möjlighet att uppfylla våra samhälleliga förpliktelser såsom avseende vatten och avlopp, sophantering mm. Har du barn i skolan hämtar vi exempelvis uppgifter om var du är bosatt (kommun och församling). Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medborgare vilket t.ex. innebär att erbjuda skolgång, försörjningsstöd med mera.

Botkyrka kommun kommer inte att lämna ut personuppgifter om Botkyrka kommun inte är skyldiga enligt lag att göra det till följd av ett krav från myndighet, domstolsbeslut eller om vi fått ditt samtycke ett sådant utlämnande.

När personuppgifter behandlas i Botkyrka kommun ska de grundläggande principerna i gällande dataskyddslagstiftning vara uppfyllda. Kommunen ska alltid ha avvägningen mellan den registrerades integritet och den egna verksamhetens effektivitet i åtanke:

 • Botkyrka kommun ska behandla personuppgifterna på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Kommunen alltid ska vara tydlig, öppen och konkret i sin beskrivning av hur personuppgifter behandlas och göra detta enligt gällande dataskyddslagstiftning.

 • Botkyrka kommun ska alltid se till att personuppgifter behandlas på en utpekad rättslig grund och att annan lagstiftning som inverkar på behandlingen efterlevs. All behandling av personuppgifter som kommunen utför måste vila på minst en rättslig grund, i annat fall är behandlingen olaglig.

 • För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med exempelvis myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger.

 • Personuppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

 • Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).

 • Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).

 • Personuppgifterna ska inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

 • Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).
Vem kan se dina personuppgifter?

Det är endast aktuell handläggare på Botkyrka kommun som har behörighet att ta del av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast underleverantörer, som är behjälplig vid vår kommunikation med dig (exempelvis IT-system för journalföring inom vård och omsorg eller lärportal för dialog mellan pedagog och förälder i skolan). Detta personuppgiftsbiträde har samma krav som Botkyrka kommun att uppfylla dataskyddslagstiftningen.

Så länge lagras dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Däremot finns det andra lagar, till exempel arkivlagen, som reglerar hur länge dina personuppgifter måste lagras.

Information till registrerade och till andra

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av Botkyrka kommun både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det.

Om du omnämner en tredje person i dina kontakter med kommunen kan kommunen behöva informera den tredje personen om att kommunen behandlar personuppgifter om denne samt var uppgifterna kommer från.

Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos av Botkyrka kommun och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Registerutdrag

Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka av dina personuppgifter som Botkyrka kommun behandlar. Vid förfrågan får du denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl. Vi kommer då att säkerställa din identitet.

Här kan du begära registerutdrag (e-tjänst).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter som du själv lämnat till Botkyrka kommun överförda till en annan personuppgiftsansvarig; detta kallas för dataportabilitet. En förutsättning är att Botkyrka kommun behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt med stöd av samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal.

Känsliga personuppgifter

Vissa personuppgifter är till sin natur mer känsliga än andra och som enbart undantagsvis får behandlas:

 1. ras eller etniskt ursprung
 2. politiska åsikter
 3. religiös eller filosofisk övertygelse
 4. medlemskap i en fackförening
 5. hälsa
 6. en persons sexualliv eller sexuella läggning
 7. genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person (t.ex. fingeravtryck).Även personuppgifter som inte är särskilt reglerade som känsliga kan vara mer skyddsvärda än andra. Personuppgifter av mycket personlig eller privat natur anses generellt vara mer skyddsvärda än andra typer av personuppgifter.
 8. Botkyrka kommun ska endast behandla känsliga personuppgifter när det finns särskilt stöd i lag eller om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen
Användande av personuppgifter på nätet och i sociala medier

När Botkyrka kommun som organisation publicerar personuppgifter i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube m.fl.) så finns ett personuppgiftsansvar.

Botkyrka kommun publicerar uppgifter när vi vill informera om vår verksamhet, d.v.s. när vi utför en uppgift av allmänt intresse. Att Botkyrka kommun såsom myndighet ska tillhandahålla information om sin verksamhet framgår av 6 § myndighetsförordningen.

Om en individ finns med på bild eller med t.ex. namn har personen ifråga samma rättigheter att utöva sina rättigheter, t.ex. i form av att få uppgifterna rättade eller borttagna.

Botkyrka kommun publicerar aldrig känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att vända dig till Botkyrka kommun och be att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till behandlingen.

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”)

Du har rätt att be Botkyrka kommun att personuppgifter som rör dig raderas, huvudsakligen i dessa fall:

 1. Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för
 2. Om behandlingen bygger på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke
 3. Om du invänder mot dig behandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 4. Om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt
 5. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse
 6. Om personuppgifterna avser barn (upp till 13 år) och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Det finns undantag från rätten till radering om behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 1. För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
 2. För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lagstiftning
 3. För att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av Botkyrka kommun
 4. För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål
 5. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras genom spärr och en form av behörighetsinskränkning under en viss tid som behövs för att utreda t.ex. uppgifternas korrekthet, berättigade skäl eller för att Botkyrka kommun ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om uppgifterna inte behövs för ursprungligt ändamål.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända när Botkyrka kommun behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Om du invänder mot behandlingen, får Botkyrka kommun endast fortsätta att använda personuppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Kontakt

Alla nämnder har ett eget dataskyddsombud som du kontaktar när du har frågor. Nämnderna ansvarar för respektive förvaltnings verksamheter. För kommunövergripande frågor ansvarar kommunledningsförvaltningen. Kontaktperson på komunledningsförvaltningen är Daniel Nyberg, dso.klf@botkyrka.se.

Kommunstyrelsen
Daniel Nyberg, dso.klf@botkyrka.se

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden
Annette Westerberg dso.avux@botkyrka.se

Kultur och fritidsnämnden
Suzi Alazrak, dso.kof@botkyrka.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Emma Abelsson, emma.abelsson@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsnämnden
Emma Abelsson, emma.abelsson@botkyrka.se

Socialnämnden
Maria Isaksson, maria.isaksson@botkyrka.se

Tekniska nämnden
Emma Abelsson, emma.abelsson@botkyrka.se

Utbildningsnämnden
Hacina Reienskiöld, dso.uf@botkyrka.se

Valnämnden
Daniel Nyberg, dso.klf@botkyrka.se

Vård- och omsorgsnämnden
Beatrice Helmersson, vof.dso@botkyrka.se

Överförmyndarnämnden
Södertörns överförmyndarnämnd, dataskyddsombud@haninge.se

Klagomål

Om du anser att Botkyrka kommun behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till dig.

Om du önskar framföra ett klagomål kan du kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon: 08-657 61 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2020
Kommun & politik