Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Information om hantering av personuppgifter

Botkyrka kommun värnar om din integritet och det är viktigt att du känner dig trygg i din kontakt med kommunen. Reglerna om personuppgiftsbehandling finns i dataskyddsförordningen (GDPR), och anger bland annat vilka krav som måste uppfyllas för att en personuppgiftsbehandling ska vara tillåten.

Här hittar du allmän information om hur Botkyrka kommun hanterar personuppgifter, samt uppgifter om kommunens dataskyddsombud.

Om du har frågor om en specifik nämnds personuppgiftsbehandling kan du vända dig direkt till den förvaltning som är lyder under nämnden eller till dataskyddsombudet, se nedan under rubriken Kontakt.

Allmänt om personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. Det är bland annat uppgifter om:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • personnummer
 • fastighetsbeteckning
 • foto
 • hälsotillstånd

Med behandling av personuppgifter avses till exempel insamling, registrering och lagring av personuppgifter.

För att en behandling av personuppgifter ska vara tillåten krävs att behandlingen uppfyller ett antal principer. Personuppgifterna ska bland annat samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Det krävs också att behandlingen är nödvändig för att utföra en rättslig skyldighet eller en uppgift av allmänt intresse, eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Ansvar för personuppgifter

Kommunens politiska organ (styrelsen och nämnderna) är - var och en för sin egen verksamhet - ansvariga för att personuppgifterna behandlas lagligt och korrekt. Själva hanteringen av personuppgifterna görs dock av tjänstepersoner på de förvaltningar som lyder under de politiska organen.

Dataskyddsombudet

Den som behandlar personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud. Inom Botkyrka kommun har varje nämnd utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är centralt placerat på kommunstyrelseförvaltningen.

Ombudet har till uppgift att bland annat kontrollera att kommunens behandling av personuppgifter följer gällande regler och att fungera som kontaktpunkt för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Du är välkommen att kontakta dataskyddsombudet om du har frågor som rör hanteringen av personuppgifter i Botkyrka kommun. Kontaktuppgifterna finner du nedan.

Vilka personuppgifter behandlar Botkyrka kommun och varför?

Botkyrka kommun behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina skyldigheter mot invånare och näringsidkare. Vi använder uppgifterna för att ge god service och administrera de tjänster som vi erbjuder, till exempel vatten, avlopp och sophantering.

Om du ansöker om till exempel försörjningsstöd, bygglov eller skolplats behandlar kommunen namn, kontaktuppgifter och andra personuppgifter som behövs för att göra en bedömning av ärendet. Detta görs för att kommunen ska kunna utföra sina myndighetsuppgifter.

Om du lämnar en synpunkt eller ställer en fråga lagras dina personuppgifter i syfte att Botkyrka kommun ska kunna hantera din synpunkt eller fråga.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan till exempel vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter och från kredit- och upplysningsföretag för att ha som underlag när vi fattar beslut.

Lämnar Botkyrka kommun dina personuppgifter till någon annan?

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar. Detta betyder att dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till enskilda eller företag. Innan ett sådant utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kommunen kan också komma att lämna dina personuppgifter till andra mottagare, till exempel:

 • Andra myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Exempel på myndigheter är Försäkringskassan, Polismyndigheten och Skatteverket.
 • Leverantörer, anordnare och utförare som utför kommunala tjänster.

Hur länge behandlar Botkyrka kommun dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att hanteras under den tid som det behövs för att utföra de skyldigheter och åtaganden vi har mot dig. Därefter tas uppgifterna bort eller sparas enligt bestämda rutiner. I vissa fall bevaras uppgifterna för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter ska rättas eller raderas, eller att behandlingen ska begränsas, kan du kontakta kommunen.

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte för personuppgiftsbehandling som sker vid myndighetsutövning. Vi kan heller inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det finns ett lagstadgat krav på lagring.

Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifter rörande dig begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna spärras under en viss tid, till exempel under den tid som behövs för att kommunen ska kunna utreda on en personuppgift ska rättas.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, till exempel när du skaffade lånekort på kommunens bibliotek, har du rätt att ta tillbaka samtycket.

Att lämna personuppgifter till kommunen

Har du ärenden där du behöver lämna personuppgifter rekommenderar vi att du ringer oss, i stället för att chatta eller mejla. På så sätt behöver vi inte spara dina känsliga uppgifter i våra system.

Registerutdrag

Du har du rätt att få information om Botkyrka kommun behandlar personuppgifter om dig och vilka personuppgifter som i så fall behandlas, ett så kallat registerutdrag.

Du begär enklast ett registerutdrag genom att använda kommunens e-tjänst.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig för Botkyrka kommuns personuppgiftsbehandling är respektive nämnd, men i den dagliga verksamheten behandlas uppgifterna i respektive förvaltning. Du når förvaltningarna via medborgarcenter@botkyrka.se, genom kommunens växel på telefonnummer 08-530 610 00 eller på nedanstående adress:

Botkyrka kommun
Hans Stahles väg 13
147 85 Tumba

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Dataskyddsombudet för samtliga nämnder och kommunstyrelsen i Botkyrka kommun är Ulrica Mellergård.

E-post: dataskyddsombud@botkyrka.se

Telefon: 0702-88 59 12 eller via kommunens växel 08-530 610 00

.

Södertörns Överförmyndarnämnd

Namn: Anette Pettersson, Södertörns överförmyndarnämnd

E-post: dataskyddsombud@haninge.se

Lämna ett klagomål

Om du anser att Botkyrka kommun behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor.

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: