Öppna mobilmenyn

Särskilt stöd

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten kan aldrig utformas lika för alla barn. Botkyrka kommuns uppdrag är att skapa en utbildning som möter varje barn i sitt lärande. Alla barn och unga har styrkor.

Det är rektor på förskolan och skolan som ansvarar för att alla barn får rätt stöd. De barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling skall få det. Stödet ska i första hand ges inom den grupp som barnet tillhör.

Förskolans rektorer kan få stöd via förskolans specialpedagogiska samordnare.

Skolans rektorer kan få stöd inom undervisning och lärande samt EMI (Elevmedicinska Insatser) genom att vända sig till grundskolans verksamhetsstöd.

Både inom förskola och skola finns särskilda grupper för barn som har ett större behov av stöd. Personalen arbetar för att tillvarata barnens egna resurser och öka tilltron till den egna förmågan i strävan att nå kunskapsmålen. Rektor ansvarar för ansökan till en särskild grupp.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2020

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särkskola.

Utbildningsförvaltningen