Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Snöfall kan medföra problem i trafiken

    SMHI varnar för kraftigare snöfall från tisdag förmiddag fram till tisdag kväll och det kan medföra problem i trafiken. Mer information.

Flerspråkighet i förskolan

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska pedagogerna i förskolan anpassa aktiviteter, arbetssätt och miljö till barnens behov.

Riktlinjer för flerspråkighet

Utbildningsnämnden har riktlinjer för arbete med flerspråkighet i förskolan. Riktlinjerna gäller sedan 1 juli 2018.

Finska i förskolan

Botkyrka kommun är en av de kommuner som är ett finskt förvaltningsområde. I förvaltningsområden för nationella minoriteter finns det utökad rätt till förskola, helt eller delvis på minoritetsspråket. Om ditt barn har finsk bakgrund erbjuder Botkyrka förskoleverksamhet helt eller till väsentlig del på finska. Som vårdnadshavare tillfrågas du kring behov/önskemål om finsk förskolegrupp redan vid ansökningstillfället. Om du önskar att ditt barn går på förskola där verksamhet finns på finska, ansöker du till förskolan Opalen eller förskolan Prästkragen och anger att du söker finsk språkgrupp.

I Tumba finns också en fristående svensk- och finskspråkig förskola som du kan söka till.

Frågor och svar om riktlinjerna

Kommer barnen att få sämre möjligheter till utveckling av sitt modersmål?

Nej, tvärtom. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Personalen ska därför anpassa aktiviteter, miljö och material efter barnens behov. Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Dessutom är barnens vårdnadshavare en viktig tillgång och resurs för förskolan. Det gäller i varje förskola där det finns barn som har annat modersmål än svenska.

Hur utbildas personalen i och med riktlinjerna?

Vår personal utbildas i ett fortbildningsprogram som utgår från Skolverkets nationella kurs i flerspråkighet. Kurserna påbörjades i januari 2018.

Vad säger skollagen och läroplanen?

Förskolan ska arbeta för att barn med annat modersmål än svenska kan utveckla både svenskan och sitt modersmål. Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan även arbeta för att barnen ska bli medvetna om det egna kulturarvet och andras kultur. På så sätt kan barnen leva sig in i andras villkor och värderingar. Forskning visar att barn lär i vardagliga aktiviteter, i lek och i skapande verksamhet. Personalen på förskolan ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov av till exempel språkutveckling. Barnens föräldrar är också en viktig tillgång och resurs för förskolan. Det gäller i varje förskola där det finns barn som har annat modersmål än svenska.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: