Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Grundsärskolan

Grundsärskolan är till för de barn och ungdomar som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har en utvecklingsstörning, medfödd eller förvärvad.

Kursplaner

Grundsärskolan har två kursplaner: ämnen och ämnesområden. Eleverna kan läsa ämnen som i huvudsak är lika grundskolans, men de har kravnivåer som är anpassade efter elevernas förutsättningar. Om eleven läser ämnesområden följer de kursplanen med inriktning träningsskolan.

Rektor kan besluta om en grundsärskoleelev ska läsa en kombination av ämnen från grundskolans, grundsärskolans och inriktning träningsskolans kursplaner.

Läroplan för grundsärskolan

Skolverkets broschyr om grundsärskolan till vårdnadshavare Pdf, 957.4 kB.

Ansvar

Utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för vilka elever som ska gå i grundsärskolan. Detta gäller för elever folkbokförda i Botkyrka kommun, i både kommunala och fristående skolor.​​

Utvecklingsplan

Alla elever i grundsärskolan får precis som i grundskolan en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. Den utformas i samarbete med dig som vårdnadshavare, eleven och läraren i samband med utvecklingssamtalet en gång per termin.

Utvecklingsplanen ska konkret beskriva elevens utveckling i relation till kunskapsmålen i varje ämne och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen.

Betyg

Elever i grundsärskolan får betyg i ämnen från skolår 8 om de eller vårdnadshavare önskar det. Det finns även möjlighet att genomgå en prövning i ett eller flera ämnen i grundskolan och därigenom få betyg från båda skolformerna. Betyget ska visa om eleven uppnått den kunskap som krävs, utifrån de mål som finns. Det sista betyget kallas slutbetyg.

I inriktning träningsskolan sätts inte betyg utan eleven får skriftliga omdömen istället. Läraren utvärderar och stämmer kontinuerligt av skolarbetet med vårdnadshavare.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola.

Utbildningsförvaltningen

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: