Öppna mobilmenyn

Botkyrkas barnombudsman

Porträtt barnomudsmannen Ewa Hollén.

Botkyrka har en barnombudsman som arbetar för att alla barn och ungdomar i Botkyrka behandlas på ett bra och rättvist sätt. Barnombudsman hjälper både barn och vuxna
i frågor som rör barn och ungdomar.


En trygg barndom är en grundläggande mänsklig rättighet för alla barn. Alla ska ha
möjlighet att få en trygg uppväxt, och kunna utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. För att se till att kommunen uppfyller detta finns en barnombudsman i Botkyrka. Hon heter Ewa Hollén.

Barnombudsmannen uppgift är att:

 • Bevaka barn och ungdomars behov och intressen när vuxna fattar beslut.
 • Informera, förläsa och ge en ökad kunskap om FN:s barnkonvention.
 • Se till att vuxna lyssnar på det barn och ungdomar har att säga.
 • Underlätta möten mellan ungdomar och politiker.

Om du är barn eller ungdom…

…kan du kontakta barnombudsmannen till exempel om du

 • vill ha någon att prata med
 • är mobbad eller känner dig diskriminerad
 • känner dig kränkt eller om någon gör dig illa
 • tycker att vuxna (till exempel politiker, lärare med flera) fattar fel beslut.

Om du är vuxen…

…kan du kontakta barnombudsmannen till exempel om du

 • är orolig för att lämna ditt barn på förskolan eller skolan
 • är rädd att ett barn far illa
 • anser att ett barn inte får samma rättigheter som andra (till exempel på grund av hudfärg, religion, funktionsnedsättning med mera)
 • tycker att beslut som fattas, påverkar barn på ett negativt sätt.

Du kan vara anonym i kontakten med barnombudsmannen som också har tystnadsplikt. Men om det finns misstanke om att ett barn far illa har barnombudsmannen precis som alla andra anmälningsplikt.

Barnkonventionen är lag

FN:s barnkonvention blev lag i Sverige den 1 januari 2020. I och med att barnkonventionen blivit lag har också barnets rättigheter har förstärkts.

Den visar att barn är egna individer med egna rättigheter som måste tas på allvar och respekteras av alla vuxna runt omkring dem. Barn ska ses som rättighetsbärare och ett barnrättsbaserat synsätt måste få genomslag.

Lagen är att jämställa med Sveriges övriga lagar.

I barnkonventionen beskrivs barnets rättigheter i 54 olika artiklar (regler). De fem viktigaste (artikel 2,3,6, 12 och 23) handlar om att:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras.
 • Barnets bästa ska alltid komma i första hand vid alla åtgärder som rör barnet.
 • Barnet har rätt att leva och utvecklas.
 • Barnet har rätt att säga hur han/hon vill ha det. Vuxna ska lyssna på barnet och bemöta barnet med respekt.
 • Barn med funktionsnedsättning ska ha samma rätt som andra barn.


Senast uppdaterad:

Kontakta Ewa Hollén

Telefon och sms: 070-886 11 74

E-post: ewa.hollen@botkyrka.se

Besöksadress: Munkhättevägen 45

Postadress: 147 85 Tumba

Senast uppdaterad: