Öppna mobilmenyn

Alby Gård

Nu finns ett förslag till detaljplan för Alby gård och Gula villan i Alby. Planen syftar till att förbättra dagvattenhanteringen i området.

Förslaget

Nu pågår ett arbete med att ta fram detaljplan för att kunna bygga en teknikbyggnad för att rena dagvatten, innan det når till Albysjön. Planområdet ligger vid gång- och cykelvägen längs med Albysjön, som förbinder Alby med Fittja. Detaljplanen innebär att en pump och ett avsättningsmagasin kan byggas vid utloppet av en dagvattentunnel, som går ut i Albysjön.

Planprocessen

Detaljplanen för Avsättningsmagasinet har varit på samråd två gånger. Första samrådet var över vintern 2013–2014. Därefter utökades planområdet för att möjliggöra ytterligare en teknikbyggnad vid Albygård och Gula villan. Detta innebär att samrådet behövde göras om. I samband med utökningen studerades även kulturmiljövärden vid Albygård och Gula villan.

Efter samrådet delades detaljplanen upp i två delar. Den del som motsvarade det första samrådet ställdes ut på granskning mellan 29 juni och 14 augusti 2015, för att hinna med tidplanen för att bygga dagvattendammar i Alby och Fittja. Detaljplanen för denna del antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 22 september, och vann laga kraft den 23 oktober 2015.

Vad händer nu?

Detaljplanens andra del, som möjliggör en teknikbyggnad mellan Alby Gård och Gula villan, utreds nu vidare.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Zillah Edström Bood
zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: