Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Alby Torghus

Nu inleds omdaningen av området vid Alby centrum. Genom nya bostäder och ett torg väster om centrum tas ett viktigt steg mot ett tryggare och mer befolkat centrum.

Bakgrund

Botkyrkabyggen har de senaste åren renoverat fasaderna på bostadshusen i Albydalen, och nu har turen kommit till Alby Centrum. Botkyrkabyggen vill passa på att utveckla de offentliga platser som finns omkring centrum, och vända centrumets entréer mot dessa platser.

Förslaget

Detaljplanen prövar möjligheten till ett nytt bostadskvarter och ett torg mot Alby centrum. På bottenvåningen mot torget i den nya byggnaden planeras verksamheter, och i övrigt bostäder. Förslaget omfattar cirka 115 bostäder.

Inom kvarteret ska det finnas en bostadsgård med boendeparkering under mark. I samband med att kvarteret byggs ut planerar Botkyrkabyggen att öppna centrums västra fasad mot det nya torget och på så vis få ett samspel mellan de båda byggnaderna och torget. Förändringarna förväntas ge mer liv och rörelse i området. Genom det väntas tryggheten öka invid centrum och längs gång- och cykelvägen som går från tunnelbanan och ner genom Albydalen.

Från och med den 28 juni till och med den 9 augusti 2017 hölls samråd för planförslaget.

Vad händer nu?

Från och med den 9 maj 2018 till och med den 23 maj 2018 var planförslaget ute på granskning. Nedan kan du läsa planhandlingarna och hitta mer information om projektet. Detaljplanen kommer att ställas ut på en andra granskning som redovisar ett omarbetat planförslag.

Kommunen sammanställer nu de synpunkter som inkommit under samrådstiden och granskningstiden. Sammanställningen kommer att redovisas i ett granskningsutlåtande inför beslut om antagande av detaljplanen.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontaktpersoner

Planarkitekt
Felicia Sellgren

felicia.sellgren@sbf.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se


Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: