Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Albytäppan

Botkyrka kommun prövar nu möjligheten att bygga bostäder vid Alby koloniområde i enlighet med det vinnande förslaget från markanvisningstävlingen.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att skapa en ny attraktiv bostadsmiljö med närhet till odling och grönska vid koloniområdet i Alby. Planförslaget rymmer byggrätter för cirka 270 bostäder med en blandning av lägenheter i flerbostadshus och radhus.

Koloniområdet ramas in av ny bebyggelse, vilket innebär att västra och norra delar av koloniområdet minskas. Stora delar av koloniområdet kommer dock finnas kvar.

Kvarvarande koloniområdet och den nya bebyggelsen ska integreras med varandra genom att skapa ett nytt allmänt parkstråk med nya entréer till koloniområdet och en ny allmän kvarterspark. I nära anslutning till parken skapas ett nytt mindre torg. För att aktivera torget planeras lokaler för restaurang/kafé och/eller butik i punkthusets bottenvåning närmast torget.

Att skapa bättre gatumiljöer och rörelsestråk mellan planområdet och resten av stadsdelen har avrit en viktig förutsättning för planarbetet. För att kunna uppnå detta ska gångtunnel under Albyvägen ersättas med en plankorsning mellan Albyvägen och Amalias väg. För att ytterligare säkra hållbara och trygga gatunät i stadsdelen ska Amalias väg kopplas ihop med Storskiftesvägen i södra delen av planområdet.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Bakgrund

En markanvisningstävling hölls under år 2017 för att utveckla området enligt Översiktsplanens intensioner och Framtid Albys vision för platsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 maj 2017 att starta upp detaljplanearbete. Den 13 december 2022 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att skicka detaljplaneförslaget till samråd.

Vad händer nu?

Från den 19 december 2022 till den 15 januari 2023 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du hitta mer information om projektet.

Samrådsmöte

Den 9 januari 2023 kl. 17:00-18:00 håller vi samrådsmöte för planförslaget på i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba. Då finns det möjlighet att uttrycka synpunkter samt ställa frågor.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till sbf@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Obs! Tyvärr har fel blankett för synpunkter skickats ut. Blanketten är sista sidan i samrådsutskicket till sakägarna. Övrig information stämmer. Om du vill använda blanketten för att skicka in synpunkter per post ber vi dig märka blanketten med "Albytäppan". Vi beklagar misstaget. 

Vi behöver ditt yttrande senast den 15 januari 2023. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Läs mer om hanteringen av personuppgifter.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf Pdf, 738.4 kB. 738.4 kB 2022-12-14 14.38
Illustrationsplan.jpg Jpg, 17.5 MB. 17.5 MB 2022-12-14 14.38
Planbeskrivning.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2022-12-14 14.38
Plankarta.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2022-12-14 14.38

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gestaltningsprogram_Del1.pdf Pdf, 22.1 MB. 22.1 MB 2022-12-14 15.14
Gestaltningsprogram_Del2.pdf Pdf, 30.8 MB. 30.8 MB 2022-12-14 15.14
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2022-12-14 15.14
Ekosystemtjänster_inventering.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2022-12-14 15.14
Geoteknik PM.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2022-12-14 15.14
Geoteknik_borrprovplan.pdf Pdf, 543.7 kB. 543.7 kB 2022-12-14 15.14
Geoteknik_markteknisk undersökningsrapport .pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2022-12-14 15.14
Bullerutredning.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-12-14 15.14
Trafik och parkering.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2022-12-14 15.14

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

 

Samråd

Kvar att göra

Granskning

 

Antagande

 

Laga kraft

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Jenny Bertram
jenny.bertram@botkyrka.se

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: