Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Fittja dagvattenparker

Visionsbild över Fittja äng. Illustration: Norconsult

Visionsbild över Fittja äng. Illustration: Norconsult

Botkyrka kommun bygger två dagvattenparkerna i Fittja; en på Fittja äng och en i Lottalund. Satsningen på dagvattenparkerna ska bidra till bättre vattenmiljö i Albysjön och Mälaren samtidigt som Botkyrkaborna får en ny, spännande stadsmiljö.

Dagvattenparkerna ska även bidra till ett fortsatt rent dricksvatten genom att rena dagvattnet samtidigt som vi skapar en spännande stadsmiljö.

- Målet med dagvattenparkerna är att skapa attraktiva miljöer med möjlighet till rekreation som lockar många olika besökare. Med dammar, våtmarker och plantering av varierande arter av växter och träd gynnas ekosystem och biologisk mångfald, säger Eva Hagland, VA-projektledare i Botkyrka kommun.

Trivsamma parker i Fittja äng och Lottalund

Fittja dagvattenparker består översiktligt av två dagvattenanläggningar; Fittja Äng invid Albysjöns strand och Lottalund beläget i ett grönområde öster om E4:an. På Fittja Äng planeras en damm och våtmark samt en pumpstation. Fittja äng är en omtyckt och välbesökt plats med mycket aktivitet. Den regionala cykelvägen längs Albysjön ligger i dagsläget under vatten under delar av året.

- Vi behåller de stora ytorna och en särskild yta för evenemang kommer att ställas i ordning. Genom att lyfta den regionala cykelvägen och bygga spänger genom dammarna kommer området att bli tillgängligt för promenader och cykling, säger Anders Öttenius, chef för stadsmiljöenheten i Botkyrka kommun. I parken kommer det också att finnas sittplatser och möjlighet till grillning.

I Lottalund kommer dagens befintliga dagvattenledningar från Albyberget anslutas till en damm och våtmark. Från anläggningen kommer renat dagvatten ledas via Fittja äng ut till Albysjön. I parken anläggs en enklare gång- och cykelväg och det kommer att finnas en plats för utomhuspedagogik.

Investering

Investeringen för dagvattenparkerna omfattar teknik- och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Fittja dagvattenparker är en del av ett större projekt som ska åtgärda dagvattenreningen för norra Botkyrka. Total budget för hela satsningen är cirka 200 miljoner.

Under 2018 beviljades Fittja dagvattenparker ett bidrag på 23,8 miljoner kronor från Boverket för ”Grönare städer”. Det beviljade bidraget avser vissa poster i projektet, till exempel dammar, gräsytor och planteringar.

Botkyrkas egen finansiering för Fittja dagvattenparker sker via både så kallade gröna lån och sociala lån. Lånet ges av Kommuninvest och Botkyrka är den första kommunen i landet som fått båda låneformerna beviljade.

Senast uppdaterad:

Följ byggarbetet här

Entreprenaden för de två dagvattenparkerna i Fittja beräknas vara klar under hösten 2022.
Entreprenör är Järfälla VA- & Byggentreprenad AB, JVAB.

Läs mer om byggarbetet här.

Kontakt

Eva Hagland, VA-projektledare
eva.hagland@botkyrka.se

A
nders Öttenius, chef stadsmiljöenheten
anders.ottenius@botkyrka.se

Senast uppdaterad: