Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn – ändring av detaljplan Varvet 1

Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga en ny tvärförbindelse med syfte att förbättra resmöjligheterna inom Södertörn. Tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden ska sträckan bli en yttre tvärled som binder ihop de södra och norra delarna av länet. Botkyrka kommun berörs av projektet då den befintliga Vårbybron behöver breddas, då både Tvärförbindelsen och Förbifarten möts i området. Breddningen av E4/E20 kommer att påverka området västerut från Vårbybron till Trafikplats Fittja. För att vägen ska kunna byggas behöver delar av gällande detaljplaner i Fittja och Slagsta strand upphävas.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats

Förslaget

Planområdet ligger vid kommungränsen mot Huddinge. Syftet med att ändra och upphäva del av detaljplanen för Varvet 1 är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. Ändringar görs för att anpassa befintlig detaljplan till Tvärförbindelse Södertörn och E4/E20 framtida utbredning. Upphävandet görs för att undvika dubbelreglering samt för att vägplanen inte ska strida mot gällande detaljplan.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Från den 6 april 2022 till den 27 april 2022 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du hitta mer information om projektet.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till sbf@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 27 april 2022. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Här kan du läsa mer om hanteringen av personuppgifter.

Planprocess och handlingar

Det här har vi gjort

Uppdrag


Här är vi nu

Samråd

Planhandlingar


Planbeskrivning Pdf, 718.4 kB.

Plankarta Pdf, 666 kB.

Utredningar

Riskutredning Pdf, 1.8 MB.

Kvar att göra

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
André Jacquet
andre.jacquet@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Senast uppdaterad: