Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn – ändring av detaljplan Varvet 1

Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga en ny tvärförbindelse med syfte att förbättra resmöjligheterna inom Södertörn. Tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden ska sträckan bli en yttre tvärled som binder ihop de södra och norra delarna av länet. Botkyrka kommun berörs av projektet då den befintliga Vårbybron behöver breddas, då både Tvärförbindelsen och Förbifarten möts i området. Breddningen av E4/E20 kommer att påverka området västerut från Vårbybron till Trafikplats Fittja. För att vägen ska kunna byggas behöver delar av gällande detaljplaner i Fittja och Slagsta strand ändras och upphävas i del.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats

Förslaget

Planområdet ligger vid kommungränsen mot Huddinge. Syftet med att ändra och upphäva del av detaljplanen för Varvet 1 är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. Ändringar görs för att anpassa befintlig detaljplan till Tvärförbindelse Södertörn och E4/E20 framtida utbredning. Upphävandet görs för att undvika dubbelreglering samt för att vägplanen inte ska strida mot gällande detaljplan.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Från den 4 juli 2022 till den 12 augusti 2022 granskades planförslaget. Under rubriken "Granskning" kan du hitta mer information om projektet.

Samråd

Granskning

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
André Jacquet
andre.jacquet@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Planprocess

Det här har vi gjort

Uppdrag

Samråd

Här är vi nu

Granskning


Det här är kvar

Antagande

Laga kraft

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: