Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn – ändring av detaljplan Varvet 1

Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga en ny tvärförbindelse med syfte att förbättra resmöjligheterna inom Södertörn. Tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden ska sträckan bli en yttre tvärled som binder ihop de södra och norra delarna av länet. Botkyrka kommun berörs av projektet då den befintliga Vårbybron behöver breddas, då både Tvärförbindelsen och Förbifarten möts i området.

Breddningen av E4/E20 kommer att påverka området västerut från Vårbybron till Trafikplats Fittja. För att vägen ska kunna byggas behöver delar av gällande detaljplaner i Fittja och Slagsta strand ändras och upphävas i del. Mellan den 6 april 2022 och 27 april 2022 var förslaget på samråd, mellan den 6 juli och den 12 augusti granskades förslaget.

Förslaget

Planområdet ligger vid kommungränsen mot Huddinge. Syftet med att ändra och upphäva del av detaljplanen för Varvet 1 är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. Ändringar görs för att anpassa befintlig detaljplan till Tvärförbindelse Södertörn och E4/E20 framtida utbredning. Upphävandet görs för att undvika dubbelreglering samt för att vägplanen inte ska strida mot gällande detaljplan.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Den 13 december 2022 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen har överklagats och prövas nu av Mark- och miljödomstolen.

Samråd

Granskning

Antagande

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
André Jacquet
andre.jacquet@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Planprocess

Det här har vi gjort

Uppdrag

Samråd

Granskning

Här är vi nu

Antagande


Det här är kvar

Laga kraft

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: