Öppna mobilmenyn

Fittja – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn, en ny väg som tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden ska bli en yttre tvärled som binder ihop de södra och norra delarna av länet. Syftet är att förbättra resmöjligheterna i länet. Botkyrka kommun berörs av projektet då Vårbybron och E4/E20 mellan Vårbybron och trafikplats Fittja behöver kapacitetsförstärkas med fler körfält. Det för att öka framkomligheten.

Om projektet på Trafikverkets webbplats

Förslaget

Syftet med att upphäva delar av gällande detaljplaner är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. Upphävandet görs för att undvika dubbelreglering samt för att vägplanen inte ska strida mot gällande detaljplaner.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Från den 1 mars 2021 till den 15 mars 2021 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 967.9 kB.

Plankarta Pdf, 921.6 kB.

 

Här är vi nu

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
André Jacquet
andre.jacquet@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Senast uppdaterad: