Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Fittja – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Bakgrund

 Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn, en ny väg som tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden ska bli en yttre tvärled som binder ihop de södra och norra delarna av länet. Syftet är att förbättra resmöjligheterna i länet. Botkyrka kommun berörs av projektet då Vårbybron och E4/E20 mellan Vårbybron och trafikplats Fittja behöver kapacitetsförstärkas med fler körfält. Det för att öka framkomligheten. 

Från den 1 mars 2021 till 15 mars 2021 hölls samråd för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kom in. Från den 31 januari 2022 till den 14 februari 2022 granskades det reviderade förslaget.

Förslaget

Syftet med att upphäva delar av gällande detaljplaner är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. Upphävandet görs för att undvika dubbelreglering samt för att vägplanen inte ska strida mot gällande detaljplaner.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Den 13 juli 2022 vann detaljplanen laga kraft.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
André Jacquet
andre.jacquet@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Senast uppdaterad: