Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Stenarna stabiliserar marken

stenar, blå himmel, en gul blomma i förgrunden

3 steg för stenarna vid Södra Porten

– en grogrund för utveckling

På tre platser i Södra Porten-området har stenmassor placerats. De utgör onekligen ett fult inslag i miljön men de finns där under en begränsad tid och fyller trots allt en funktion: 

  1. Stenarna stabiliserar den mjuka marken som består av gammal sjöbotten
  2. När stenarna gjort sitt jobb krossas de och flyttas till byggprojekt i södra Stockholmsområdet
  3. Marken är stadig och färdig att börja användas för att utveckla framtidsprojekt

Frågor och svar om stenarna

Varför ligger det sten i området?
Sedan 2017 ligger det stenhögar bredvid E4:an och Hågelbyleden där Södra Porten-området planeras. Stenen har placerats där för att stabilisera marken för att möjliggöra en eventuell framtida bebyggelse. Marken i området består av tjocka lerlager och stenen ligger där för att tynga ner leran. Metoden kallas att ”förbelasta med massor”.

Hur länge ska stenen ligga kvar?
Stenarna har nu börjat krossas i delar av området och bortforsling har påbörjats. All sten beräknas vara borta 2024.

Vilka risker innebär bortforsling och krossning av stenmassorna för miljön runtomkring när det gäller buller, trafik och utsläpp med mera?

Det som nu transporteras bort från norra sidan av E4/E20 är okrossade stenar. För att minimera ytdamm från lastning och transporter kommer Skanska framöver ytbehandla marken där lastbilarna kör för att minska dammet från transporterna och bevattna stenarna innan lastning. Stendamm är en annan typ av damm och är primärt en arbetsmiljöfråga för den som arbetar intill källan till dammet. Det stendamm som uppstår vid krossning på södra sidan E4/E20 når inte allmänheten med skadliga nivåer. Även Naturvårdsverkets riktvärden för buller ska underskridas och kommunen ska utöva tillsyn.

Vem sköter hanteringen av stenen?
Skanska Industrial Solutions AB sköter hanteringen av stenen på uppdrag av Botkyrka Södra Porten AB. Skanska Industrial Solutions AB återvinner stenen till grus att användas i olika byggprojekt. 

Var kommer stenen ifrån?
Stenen kommer från tunnelbygget inom projekt E4 Förbifart Stockholm. Sedan 2013 bedriver Skanska Industrial Solutions AB en kross- och sorteringsverksamhet inom fastighet Eriksberg 2:136. Under våren 2017 började bolaget ta in stenmassorna.

Hur återanvänds stenen?
Stenen kommer att återanvändas till olika byggprojekt i stockholmsregionen. Berg behövs när det ska byggas bostäder, järnvägar och vägar.

Hur mycket sten har lagts ut?
Idag lagras det cirka 1000 000 ton sten.

Behövs tillstånd för att lägga ut så mycket sten?
Om lagringen är tillståndspliktig eller inte enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) är beroende av hur man klassificerar entreprenadberget.
Hittills har både bolaget och tillsynsmyndigheten betraktat materialet som en biprodukt enligt 15 kap. 1 § miljöbalken. Den bedömningen utgår bland annat från mark- och miljödomstolens dom med Mål nr M 3342-11, där detta fastslogs. Därför har inte avfallslagstiftningen tillämpats och inga bestämmelser för hur mycket sten som får lagras på platsen. Tillsynsmyndigheten utövar regelbundet tillsyn utifrån miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter.

Kan det vara miljöfarligt att ha stenen där och i så fall på vilket sätt?
Den miljöpåverkan som kan ske handlar främst om att stenarna kan släppa ifrån sig kväve som är en rest av sprängmedlet. Kvävet kan spolas av och följa med dagvattnet.

Vid bedömningen av sjöar och vattendrags näringsnivå använder man i första hand den totala halten av fosfor. Dock är det bra med en låg halt av lättillgängligt kväve, i främst sjöar, då det minskar tillväxten av plankton. Att reglera och minska kväveutsläpp till sötvattenssystem är främst viktigt för att hindra vidare transport ut i havet där hög kvävebelastning kan bidra till problem med övergödning.

Hur ser kontrollprogrammet ut för verksamheten?
Skanska tog fram ett första kontrollprogram 2013-10-17 som lämnades in till kommunen. 2017-08-11 fick Skanska ett föreläggande om att ta fram ett nytt kontrollprogram. Anledningen till det var bland annat ny provtagning av vatten. Skanska tog fram ett nytt reviderat kontrollprogram 2017-08-16 som lämnades in till kommunen. Det finns inget lagkrav på att anmälningspliktig verksamheters kontrollprogram skall lämnas och godkännas av tillsynsmyndighet. Skanska har som rutin att alltid lämna in kontrollprogrammen för anmälningspliktig verksamhet.

Vilka resultat har provtagningen gett?
Skanska Industrial Solutions AB har tagit prover på dagvatten som rinner genom stenarna och sedan analyserat om stenarna släpper ifrån sig ämnen. Resultatet från analysen av metallhalterna i proverna visar att dagvattnet i allmänhet ligger under föreslagna nivåer. Genom analys av proverna från olika platser bedöms verksamhetens utsläpp som små och med liten påverkan.

Halten partiklar i vattnet låg över riktvärdena på flera platser. Det fanns inga oljeföroreningar i proverna förutom på en plats vid ett tillfälle. Kvävehalten har varit förhöjd jämfört med riktvärdena på de flesta platserna under alla provtagningar. Provtagningarna visar att kvävehalten i dagvattnet som rinner inom verksamhetsområdet redan är förhöjd. Det kan inte uteslutas att de höga halterna av kväve, åtminstone delvis, kommer från jordbruksmark som ligger intill. Även ammoniumhalterna ligger högt.

Riktvärden för dagvattenutsläpp som föreslås gälla för Skanskas verksamhet vid Södra Porten kommer från riktvärdesgruppen inom regionala dagvattennätverket i Stockholms län (2009).

Hur hanteras våtmarken i området?
Våtmarken planeras att fyllas ut med massor enligt tillståndsansökan. Kompensationsåtgärder kommer att vidtas där Botkyrka Södra Porten AB kommer att anlägga en ny våtmark som är större till ytan och som kommer att ha bättre förutsättningar att skapa miljöer för etablering av växter, djur och insekter. Våtmarken kommer att anläggas på av kommunen ägd fastighet.

Inför planerad utfyllnad har en naturvärdesinventering genomförts avseende våtmarken. Då tittade man på tre olika alternativ; bevara våtmarken, restaurera våtmarken och behålla en del av den samt utfylla våtmarken och i sådant fall anlägga ny våtmark på annan plats. Man kom fram till att det alternativ som innebar såväl mest miljönytta som var kostnadseffektivt var det sista alternativet.

Vilka risker innebär bortforsling och krossning av stenmassorna för miljön runtomkring (buller, trafik, utsläpp etc)?

Det som nu transporteras bort från norra sidan av E4/E20 är okrossade stenar. För att minimera ytdamm från lastning och transporter kommer Skanska framöver ytbehandla marken där lastbilarna kör för att minska dammet från transporterna och bevattna stenarna innan lastning. Stendamm är en annan typ av damm och är primärt en arbetsmiljöfråga för den som arbetar intill källan till dammet. Det stendamm som uppstår vid krossning på södra sidan E4/E20 når inte allmänheten med skadliga nivåer. Även Naturvårdsverkets riktvärden för buller ska underskridas och kommunen ska utöva tillsyn.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: