Öppna mobilmenyn

Ändring av detaljplan för del av Slagsta-Tegelbruket (dp 56-47)

Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn, en ny väg som tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden ska bli en yttre tvärled som binder ihop de södra och norra delarna av länet. Syftet är att förbättra resmöjligheterna i länet. Botkyrka kommun berörs av projektet då Vårbybron och E4/E20 mellan Vårbybron och trafikplats Fittja behöver kapacitetsförstärkas med fler körfält. Det för att öka framkomligheten.

Från den 1 mars 2021 till 15 mars 2021 hölls samråd för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kom in.

Förslaget

Syftet med att ändra del av detaljplan Slagsta-Tegelbruket är att utöka område planlagt för gång- och cykelbro, så att denna kan byggas om i ett nytt läge. Det för att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn.

Området är del av stads- och landskapsbilden sett från norr till Botkyrka kommun. Färgsättning, utformning, skyltning och belysning ska därför studeras i samråd med kommunen så att god helhetsverkan uppnås. Ändringen bedöms inte strida mot gällande detaljplans syfte samt är förenligt med kommunens översiktsplan som stödjer utvecklingen av Tvärförbindelse Södertörn.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn, en ny väg som tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden ska bli en yttre tvärled som binder ihop de södra och norra delarna av länet. Syftet är att förbättra resmöjligheterna i länet. Botkyrka kommun berörs av projektet då Vårbybron och E4/E20 mellan Vårbybron och trafikplats Fittja behöver kapacitetsförstärkas med fler körfält. Det för att öka framkomligheten.

Den 23 juli 2021 vann detaljplanen laga kraft.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Zillah Edström Bood
zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Senast uppdaterad: