Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrka kyrka

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård med cirka 1700 kistgravar och cirka 3500 urngravar på fastigheten Eriksberg 2:9 och del av fastigheterna Eriksberg 2:27 och 2:1. Förslaget till detaljplan möjliggör även ny bebyggelse för teknikändamål och ceremonier

Bakgrund

Botkyrka församling har sin äldsta och största kyrkogård vid Botkyrka kyrka, som har sitt ursprung från 1100-talet. Kyrkogårdsanläggningen behöver byggas ut för att möta kommande behov av nya gravplatser och möjliggöra nya gravskick och gravseder mot bakgrund av kommunens multireligiösa och multikulturella identitet.

Förslaget

Förslagets syfte är att säkra tillgången på mark för begravningsändamål på lång sikt genom att utöka den befintliga begravningsplatsen vid Botkyrka kyrka. Förslaget innehåller också åtgärder för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom en sammanhängande gång- och cykelväg på norra sidan av Sankt Botvids väg.

Vidare syftar förslaget till att säkerställa områdets kulturhistoriska värden samt skapa förutsättningar för en ny ceremonibyggnad för begravningsceremonier utan fasta religiösa symboler eller utformning med religiös anknytning.

Förändringar av förslaget

Till följd av inkomna yttranden under samrådet samt ytterligare utredningar har följande förändringar gjorts av förslaget:

  • Planområdesgräns har justerats i öster så att hela den östra parkeringen och utfarten är planlagd som kvartersmark.
  • Planområdesgräns i norr har justerats i enlighet med den gatuutredning som tagits fram för förslaget och för att minimera intrånget i kulturmiljön vid klockargården.
  • Planområdesgräns i väster har justerats mot Prästvikens planområdesgräns.
  • Planområdesgräns i söder har justerats för att ligga bakom Trafikverkets stängsel invid E4/E20 enligt inkommet yttrande.
  • Bestämmelsen r har tagits bort efter inkommet yttrande.
  • Bestämmelsen u har tagits bort på plankartans nordvästra hörn med anledning av att ledningen ej längre är aktuell.
  • Bestämmelsen f1 har justerats för att möjliggöra fler fasadmaterial.
  • Dagvatten föreslås efter ytterligare utredning avledas till sjön Aspen i stället för Albysjön som angavs i samrådsförslaget.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en MKB har tagits fram för förslaget. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa behovsbedömningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu?

Från den 28 september 2022 till och med den 30 oktober 2022 granskades förslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget kunna antas av kommunfullmäktige.

Karta över ungefärligt planområde.

Karta över ungefärligt planområde.

Botkyrka kyrka, vy från ovan

Förslagets syfte är att säkra tillgången på mark för begravningsändamål på lång sikt genom att utöka den befintliga begravningsplatsen vid Botkyrka kyrka.

Samråd – planhandlingar

Samråd – utredningar

Granskning – planhandlingar

Granskning – utredningar

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
André Jacquet
andre.jacquet@botkyrka.se

Projektledare
Magnus Hansson
magnus.hansson@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

 

Här är vi nu

Granskning

Antagande

Laga kraft

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: