Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrka kyrka

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård med cirka 1700 kistgravar och cirka 3500 urngravar på fastigheten Eriksberg 2:9 och del av fastigheterna Eriksberg 2:27 och 2:1. Förslaget till detaljplan möjliggör även ny bebyggelse för teknikändamål och ceremonier

Bakgrund

Botkyrka församling har sin äldsta och största kyrkogård vid Botkyrka kyrka, som har sitt ursprung från 1100-talet. Kyrkogårdsanläggningen behöver byggas ut för att möta kommande behov av nya gravplatser och möjliggöra nya gravskick och gravseder mot bakgrund av kommunens multireligiösa och multikulturella identitet.

Förslaget

Förslagets syfte är att säkra tillgången på mark för begravningsändamål på lång sikt genom att utöka den befintliga begravningsplatsen vid Botkyrka kyrka. Förslaget innehåller också åtgärder för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom en sammanhängande gång- och cykelväg på norra sidan av Sankt Botvids väg.

Vidare syftar förslaget till att säkerställa områdets kulturhistoriska värden samt skapa förutsättningar för en ny ceremonibyggnad för begravningsceremonier utan fasta religiösa symboler eller utformning med religiös anknytning.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en MKB har tagits fram för förslaget. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa behovsbedömningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu?

Från 25 januari till 21 februari 2021 hölls samråd för planförslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Karta över ungefärligt planområde.

Karta över ungefärligt planområde.

Botkyrka kyrka, vy från ovan

Förslagets syfte är att säkra tillgången på mark för begravningsändamål på lång sikt genom att utöka den befintliga begravningsplatsen vid Botkyrka kyrka.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
André Jacquet
andre.jacquet@botkyrka.se

Projektledare
Magnus Hansson
magnus.hansson@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: