Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Detaljplan för ny skola i stadsdelen Hallunda – Norsborg, fd Borgskolan

Bakgrund

Dagens skola inrymmer cirka 400 elever i årskurs F-6 samt en särskola. Ett ökat behov av elevplatser samt möjligheten att uppnå en bättre pedagogisk miljö har bidragit till ett behov av att ta fram en ny detaljplan.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för skola och idrottshall samt säkra goda skolmiljöer avseende utevistelse för fysisk aktivitet, lek och kreativitet. Den nya skolan ska vara väl anpassad till platsens förutsättningar, ha hög kvalité avseende gestaltning och utformning samt möjliggöra för en funktionell och trygg skolmiljö.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu?

Från den 3 maj 2022 till den 17 maj 2022 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du hitta mer information om projektet.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Zillah Edström Bood
zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Senast uppdaterad: