Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hågelby hage – Södra Porten område A

Kartbild där området för Södra porten område A är inringat

Bakgrund

Kommunen tog i januari 2011 fram programmet ”Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov” som planområdet ingår i. I detta program vill kommunen utveckla en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med ny intressant bebyggelse. Kommunen vill också att verksamhetsområdet Eriksberg ska växa med fler företag.

Området har mycket stor potential, med närhet till två stora genomfartsvägar och två nya trafikleder, två tunnelbanestationer på gångavstånd och en stor rekryteringsbas av medarbetare inom bara några kilometers radie. Dessutom finns det grönområden, rekreation och service inpå knuten. Stockholm kommer att fortsätta att växa, och därmed ändras även förutsättningarna för hur företag kan expandera, och var de vill göra det. Under de kommande decennierna kommer Södra Porten, med sitt läge och sina möjligheter för företag att utvecklas, sannolikt att vara ett av de mest intressanta tillväxtområdena för arbetsplatser i Stockholmsregionen. Södra Porten ska vända sig till framsynta företag som vill satsa och som ser potentialen i både det geografiska läget och i närheten till en stor och kompetent arbetskraftsresurs.

Gällande översiktsplan

Enligt översiktsplanen är Eriksberg utpekat som utvecklingsområde för en ny etablering – Södra Porten. För området sydost om Botkyrka kyrka är kommunens inriktning ”En ny entré till Botkyrka och storstaden” och ”Ett nytt trafiksystem som knyter samman Botkyrkas stadsdelar”, enligt kommunens översiktsplan. Det är också två av huvudinriktningarna i ”Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov”.

Förslaget

Detaljplanens syfte är att skapa ett verksamhetsområde söder om det befintliga industriområdet Eriksberg. Planförslaget är första etappen på Botkyrka Södra Portens AB:s fastighet, Eriksberg 2:136, i utvecklingsområdet Södra Porten som ligger i Eriksberg. Området som ska planläggas är på cirka 4 hektar. Hela fastigheten som Botkyrka Södra Porten AB äger omfattar cirka 40 hektar. Fullt utvecklat kommer Södra Porten att ge möjlighet att skapa cirka 4 000 arbetsplatser. Som utgångspunkt för planarbetet finns ett planprogram från 2011 samt ett förslag till förstudie från 2020. Viktiga förändringar mellan program och förstudie är att Hågelbyleden har lagts i tunnel vid Alby och trafikplatsen vid kyrkan har utgått.

Detaljplanen hanteras med utökat förfarande.

Vad händer nu

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdraget i december 2020 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att gå ut på samråd, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

 

Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Processledare för Södra Porten
Linda Lövkvist
linda.lovkvist@botkyrka.se

Planarkitekt
Felicia Sellgren
felicia.sellgren@botkyrka.se

Förstudie för Södra Porten

Förstudien presenterar en övergripande vision om utvecklingen av Södra Porten.

Läs förstudien för Södra Porten Pdf, 15.4 MB.

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: