Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Hallunda Gård

Nu prövas möjligheten att bygga attraktiva småskaliga bostäder i området kring historiska Hallunda Gård samt värna kultur- och naturmiljö.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att bebygga platsen med välgestaltade bostäder, kommunala och privata verksamheter, och värna den värdefulla kultur- och naturmiljön kring Hallunda gård. Planförslaget innehåller cirka 350 nya bostäder av blandad karaktär: flerbostadshus, radhus och villor. Utöver bostäder planeras det för en förskola, ett vård-och omsorgsboende samt odling, handel och restaurang.

Den gamla gårdskärnan ska bevaras med befintliga bostadshus och gamla ekonomibyggnader som får nya användningar som har bedömts samspela med platsens historik. Planförslaget möjliggör att odlingsverksamhet med tillhörande handelsträdgård kan drivas. Längst bort från befintliga bostadshus i gårdskärnan kan en småskalig djurhållning bedrivas för att djur ska kunna beta naturmarken kring gården.

Ett nytt hus planeras inom gårdskärnan. Byggnaden är tänkt att rymma en restaurang som tillsammans med handelsträdgården och odlingar kan skapa ett besöksmål inom stadsdelen.

Flera utredningar har genomförts, bland annat arkeologiska utredningar, kulturmiljöutredningar, byggnadsantikvariska utredningar och naturinventeringar.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för förslaget.

Flybild över Hallunda gård med planområdets gränser markerade.

Den gula markeringen visar planområdet.

Så här kan det komma att se ut i Hallunda Gård enligt arkitektbyrån Arkitema

Bakgrund

Från den 22 juni 2020 till 16 augusti 2020 hölls samråd för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kom in.

Bland de revideringar som har gjorts, så har till exempel antalet med bostäder minskats till ca 350 bostäder och hushöjder har sänkts. Punkthus som byggnadstyp har utgått från förslaget. Gestaltningsprogrammet för planförslaget har anpassats och kompletterats enligt de nya förslaget.

Flera kompletterande utredningar har genomförts och förslaget har anpassats enligt resultat från de utredningarna. Flera utredningar har även uppdaterats som till exempel parkeringsutredning och bullerutredning.

Den 13 december 2022 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att skicka detaljplaneförslaget till granskning.

Vad händer nu?

Från den 21 december 2022 till 5 februari 2023 granskades förslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget kunna antas av kommunfullmäktige.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf Pdf, 414.2 kB. 414.2 kB 2020-08-18 11.56
Detaljplaneprogram 2009.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2020-08-18 11.56
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 46 MB. 46 MB 2020-08-18 11.56
Illustrationsplan.pdf Pdf, 17.5 MB. 17.5 MB 2020-08-18 11.57
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 10.5 MB. 10.5 MB 2020-08-18 11.57
Miljöåtgårdsprogram.pdf Pdf, 78.4 kB. 78.4 kB 2020-08-18 11.57
Planbeskrivning.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2020-08-18 11.57
Plankarta.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-08-18 11.57

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Rapport 2017_13.pdf Pdf, 6.5 MB. 6.5 MB 2020-08-18 11.56
Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Rapport 2017_27.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2020-08-18 11.56
Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Rapport 2019_19.pdf Pdf, 47.4 MB. 47.4 MB 2020-08-18 11.56
Arkeologisk undersökning etapp 1 och 2, Rapport 2016_31 .pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-08-18 11.56
Artskyddsutredning för fladdermöss .pdf Pdf, 44.1 MB. 44.1 MB 2020-08-18 11.56
Bullerutredning.pdf Pdf, 536.4 kB. 536.4 kB 2020-08-18 11.56
Byggandsantikvarisk rapport del 1.pdf Pdf, 18.6 MB. 18.6 MB 2020-08-18 11.56
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2020-08-18 11.56
Färgundersökning.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2020-08-18 11.56
Fördjupad artinventering av fladdermös.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2020-08-18 11.56
Geoteknisk PM.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-08-18 11.56
Geoteknisk undersökningsrapport.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-08-18 11.56
Kulturmiljöutredning del 1.pdf Pdf, 12.6 MB. 12.6 MB 2020-08-18 11.56
Kulturmiljöutredning del 2.pdf Pdf, 70 MB. 70 MB 2020-08-18 11.56
Miljöteknisk markundersökning komplettering.pdf Pdf, 13.5 MB. 13.5 MB 2020-08-18 11.56
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2020-08-18 11.56
Naturvärdesinventering, insektsinventering, fladdermusinventering och rekreationsvärdesinventer.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2020-08-18 11.56
Parkeringsutredning.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-08-18 11.56
Trafikutredning Hallunda gård.pdf Pdf, 566.8 kB. 566.8 kB 2020-08-18 11.56
Trafikutredning kommunala anläggningar.pdf Pdf, 938.8 kB. 938.8 kB 2020-08-18 11.56

Granskningshandlingar

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd


Här är vi nu

Granskning

 

Kvar att göra

Antagande

Laga kraft

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Intresserad? Kontakta Titania AB

Skriv till info@titania.se för intresseanmälan. Titania kan svara på frågor om planerad försäljning.

Botkyrka kommun förmedlar och säljer inga bostäder eller tomter inom projektet för Hallunda gård.

Kontakt

Projektledare
Magnus Hansson
magnus.hansson@botkyrka.se

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: