Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hallunda Gård

Nu prövas möjligheten att bygga attraktiva småskaliga bostäder i området kring historiska Hallunda Gård samt värna värdefull kultur- och naturmiljö.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att bebygga platsen med välgestaltade bostäder, kommunala och privata verksamheter, och värna den värdefulla kultur- och naturmiljön kring Hallunda gård. Planförslaget innehåller cirka 600–800 nya bostäder av blandad karaktär: flerbostadshus, radhus och villor. Utöver bostäder planeras det för en förskola, ett vård-och omsorgsboende samt odling, handel och restaurang.

Den gamla gårdskärnan ska bevaras med befintliga bostadshus och gamla ekonomibyggnader som får nya användningar som har bedömts samspela med platsens historik. Planförslaget möjliggör att odlingsverksamhet med tillhörande handelsträdgård kan drivas. Längst bort från befintliga bostadshus i gårdskärnan kan en småskalig djurhållning bedrivas för att djur ska kunna beta naturmarken kring gården.

Ett nytt hus planeras inom gårdskärnan. Byggnaden är tänkt att rymma en restaurang som tillsammans med handelsträdgården och odlingar kan skapa ett besöksmål inom stadsdelen.

Flera utredningar har genomförts, bland annat arkeologiska utredningar, kulturmiljöutredningar, byggnadsantikvariska utredningar och naturinventeringar.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för förslaget. Under rubriken ”Samråd Planhandlingar” kan du läsa ”Behovsbedömningen” som är underlag för det särskilda beslutet.

Flybild över Hallunda gård med planområdets gränser markerade.

Den gula markeringen visar planområdet.

Så här kan det komma att se ut i Hallunda Gård enligt arkitektbyrån Arkitema

Bakgrund

Den 23 augusti 2016 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Hallunda Gård i Hallunda-Norsborg. Planområdet omfattar den privatägda fastigheten Hallunda 4:20, delar av den kommunala fastigheten Hallunda 4:34 och Odalåkern 1.

Enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) ligger Hallunda gård på gränsen till ett område som klassificerats som strategiskt stadsutvecklingsläge och planområdet klassificeras som ett primärt bebyggelseläge. Enligt kommunens översiktsplan är platsen utpekad som gles stadsbygd och utgör ett särskilt förändringsområde, där attraktiva bostäder i den kulturhistoriskt värdefulla miljön ska prövas. Planområdet hyser höga naturvärden, ingår i riksintresset för kulturmiljövården och berörs även av riksintressena för kust- och friluftsliv samt för Mälaren med öar.

Vad händer nu?

Från den 22 juni 2020 till 16 augusti 2020 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Intresserad? Kontakta Titania AB

Skriv till info@titania.se för intresseanmälan. Titania kan svara på frågor om planerad försäljning.

Botkyrka kommun förmedlar och säljer inga bostäder eller tomter inom projektet för Hallunda gård.

Kontakt

Projektledare
Magnus Hansson
magnus.hansson@botkyrka.se

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: