Öppna mobilmenyn

Planprogram för Hallundavägen

Mellan den 28 juni och 31 augusti pågår samråd om planprogrammet för Hallundavägen. Kommunen har tagit fram ett program till detaljplan som visar hur de centrala delarna av Hallunda-Norsborg kan utvecklas till en levande stadsmiljö med höga vistelsevärden som upplevs som trygg och befolkad både dagtid och kvällstid.

Bildförklaringar:

Bild 1: Bilden visar en vy från trottoaren längs Hallundavägen invid Riksteaterns entré. Hallundavägen föreslås få karaktären av en tät stadsgata med trädplanteringar och separerade gång- och cykelstråk. Illustration: Amanda Wahlén, Sofia Kourbetis (Sweco)

Bild 2: Bilden visar hur det skulle kunna se ut när man kommer ut från Norsborgs tunnelbanestation och tittar norrut. Ett lummigt parktorg föreslås knyta ihop tunnelbanan och Hallundavägen och leda vidare norrut mot Hallundastråket. Illustration: Amanda Wahlén, Sofia Kourbetis (Sweco)

Bild 3: Bilden visar ett ortofoto över Hallunda-Norsborg, där programområdet är markerat med röd streckad li

Bild 4: Hallundavägen föreslås flyttas norrut och ges en ny gestaltning, och längs dess södra sida blir det möjligt att bygga bostäder.

Förslag

Hallundavägen flyttas och omgestaltas

I förslaget flyttas Hallundavägen norrut för att möta fasaderna hos den bebyggelse som redan finns på platsen – bostäderna i Norsborg, Riksteatern, Folkets hus och Hallunda centrum. Hallundavägen får en ny utformning, där körbanan blir hälften så bred och i stället ger plats åt fotgängare och cyklister samt trädplanteringar. Vid både Norsborg och Hallunda föreslås bussterminalerna få nya utformningar.

Nya bostäder

När vägen flyttas blir det möjligt att bygga längs vägens södra sida. Där föreslås flera bostadskvarter, i vissa lägen med lokaler i bottenvåningarna. I centrala Norsborg föreslås nya bostäder även på vägens norra sida, och Hallunda centrum föreslås få bostäder ovanpå centrum. Genom den nya bebyggelsen blir Hallundavägen en tydligt inramad gata, som är trygg och säker även för fotgängare och cyklister, och med många nya målpunkter. De nya bostäderna innebär att området kommer att befolkas även kvällstid.

Nya torg och parker

Vid centrala Norsborg föreslås gångtunneln under vägen öppnas upp och bli platsen för ett nytt torg mellan entrén till tunnelbanan och den nya Hallundavägen. Den befintliga centrumbebyggelsen i Norsborg föreslås ersättas med totalt fyra kvarter med lokaler i bottenplan och bostäder i de övre våningarna. Vid Hallunda centrum föreslås ett stadsdelstorg som knyter samman centrum med kollektivtrafiken och Hallundastråket och stärker centrala Hallunda som mötesplats. Mellan kvarteren på Hallundavägens södra sida föreslås fickparker, och även där Hallundastråket möter Hallunda centrum föreslås en park.

Effektivare parkering

Förslaget förutsätter att befintliga parkeringsplatser kan ersättas genom platser i parkeringshus och garage. Riksteatern och Folkets hus föreslås få parkering i ett parkeringshus på Hallundavägens södra sida, och bostadsparkering för de befintliga bostäderna föreslås lösas genom att andra befintliga bostadsparkeringar i stadsdelen används mer effektivt. De tillkommande bostädernas parkering löses på kvartersmark genom parkeringshus eller garage.

Vad händer nu?

Samråd för programförslaget inleddes den 28 juni och pågår fram till den 31 augusti 2021. Klicka här för mer information om samrådet och en inspelad presentation av förslaget.

Tyck till!

Lämna dina synpunkter på förslaget i formuläret nedan. Vi behöver ditt yttrande senast den 31 augusti 2021. Om du är sakägare behöver du lämna namn och adress/fastighetsbeteckning.

Samrådsyttrande för program till detaljplan för Hallundavägen, SBF/2019:00272

Väljer du att lämna e-postadress får du bekräftelse via mejl och en kopia på din synpunkt.
Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick programuppdraget den 10 december 2019 och har sedan dess arbetat med att ta fram ett förslag till planprogram för Hallundavägen. Planprogrammet för Hallundavägen syftar till att utveckla den fysiska miljön med offentliga platser och förtätningar längs Hallundavägen och i intilliggande kvarter. Målbilden är en levande stadsmiljö som präglas av trygghet, liv och rörelse och som välkomnar alla stadsdelens invånare. Programförslaget går i linje med Översiktsplan för Botkyrka (2014).

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Susanna Findahl
susanna.findahl@botkyrka.se

Planarkitekt
Mathew Newton
mathew.newton@botkyrka.se

Frågor

Om du har frågor om projektet kan du ringa till kommunens växel som hjälper dig få kontakt med rätt person, 08 530 610 00. Du kan även skicka dina frågor till plan@botkyrka.se

Senast uppdaterad: