Öppna mobilmenyn

Prästviken

Detaljplanens syfte är att skapa en attraktiv och varierad boendemiljö i samklang med det öppna landskapet.

Förslaget

Detaljplanen rymmer byggrätter för cirka 440 lägenheter i flerbostadshus och cirka 80 radhus/småhus. Härutöver medges även centrumverksamhet samt byggrätter för förskola och LSS-boende. Detaljplanen säkerställer även kvalitéer och funktioner i bebyggelsens omgivning och därför rymmer planområdet också mindre park-/rekreationsområden, ett regionalt cykelstråk samt ytor för dagvattenhantering.

Detaljplanen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Bornsjön. En god anpassning till det omgivande landskapet och dess kulturmiljövärden har varit en central del i planarbetet och detaljplanens utformning.

Bakgrund

2011 togs ett program fram för Hågelby, Eriksberg och Lindhov. Programmet visade hur dessa områden kunde utvecklas som verksamhetsområde, hur de gröna kilarna kunde stärkas genom Botkyrkaparken, samt hur Eriksberg och Alby bättre kunde kopplas till varandra. I programmet pekades Prästviken ut som bostadsområde.

2013 tog Stockholms stift initiativ till ett planarbete för att utveckla Prästviken, området kring Botkyrka kyrka. Sedan samrådet har Prästlönetillgångarna sökt en exploatör för projektet.

Från den 9 februari till och med den 13 mars 2015 hölls samråd för förslaget.
Från den 20 mars 2018 till den 13 april 2018 var planförslaget ute på granskning.

Vad händer nu?

Nu färdigställer vi planhandlingarna inför antagande, bland annat genom att vi sammanställer de yttranden som inkommit i ett granskningsutlåtande.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Zillah Edström Bood
zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: