Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Prästviken

Detaljplanens syfte är att skapa en attraktiv och varierad boendemiljö i samklang med det öppna landskapet.

Förslaget

Detaljplanen möjliggör för cirka 550 bostäder, centrumverksamhet och förskola. Vidare möjliggörs park-/rekreationsområden, ett regionalt cykelstråk samt ytor för dagvattenhantering. Planen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Bornsjön.

Då genomförandet av detaljplanen bedöms innebära en risk för betydande miljöpåverkan har en miljöbedömning med tillhörande MKB utförts.

Från och med den 9 februari till och med den 13 mars 2015 hölls samråd för planförslaget och mellan den 20 mars till den 13 april 2018 granskades förslaget.

Vad händer nu?

Den 24 maj 2022 antogs planförslaget av kommunfullmäktige. Detaljplanen har överklagats och ska prövas av Mark- och miljödomstolen.

Planprocessen och handlingar

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Plankarta Pdf, 7.1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 9.1 MB.

Konsekvensbeskrivning Pdf, 1.2 MB.

Översiktlig geoteknisk bedömning Pdf, 1.5 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 7.3 MB.

Kulturmiljöanalys Pdf, 5.8 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 4.3 MB.

VA och dagvattenhantering Pdf, 6.2 MB.

Riskhänsyn Pdf, 3.2 MB.

Trafik PM Pdf, 3.5 MB.

Trafikbullerutredning Pdf, 5.1 MB.

Följebrev till samrådet Word, 1.7 MB.

Dialogforum 20150511 Pdf, 4.1 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 519.3 kB.

Granskning

Handlingar

Plankarta, del 1 Pdf, 1 MB.

Plankarta, del 2 Pdf, 411.8 kB.

Planbeskivning Pdf, 7 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3.9 MB.

Gestaltningsprogram Pdf, 32.1 MB.

Planillustration Pdf, 36 MB.

Granskningsutlåtande Prästviken Pdf, 346.4 kB.

Utredningar

Boplatslämningar vid Hammarby gård Pdf, 2.1 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 4.3 MB.

Kulturmiljöanalys Pdf, 5.8 MB.

Trafik PM Pdf, 1.7 MB.

Riskhänsyn i detaljplan Pdf, 3.2 MB.

Trafikbullerutredning Pdf, 2.6 MB.

Översiktlig geoteknisk bedömning Pdf, 1.5 MB.

MUR - Prästviken Pdf, 26.6 MB.

MUR - Prästviken ritningar Pdf, 1.1 MB.

MUR - Bullerskyddsvall - Ritningar Pdf, 641.4 kB.

MUR - Bullerskyddsvall Pdf, 14.8 MB.

Projekteringsunderlag Geoteknik Prästviken Pdf, 1.5 MB.

Projekteringsunderlag Geoteknik Bullerskyddsvall Pdf, 738.7 kB.

Dagvatten Pdf, 3.4 MB.

Konsekvensbeskrivning kulturmiljö Pdf, 1.2 MB.

PM Ekologistöd Pdf, 1.7 MB.

Uppdaterad dagvattenutredning Pdf, 1.9 MB.

Antagande

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 6.6 MB.

Planillustration Pdf, 3.9 MB.

Plankarta, del 1 Pdf, 674.9 kB.

Plankarta, del 2 Pdf, 289.1 kB.

Gestaltningsprogram Pdf, 15.6 MB.

Laga kraft

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Illustration

Detaljplanen möjliggör för cirka 550 bostäder, centrumverksamhet och förskola.

Kontakt

Planarkitekt
Zillah Edström Bood
zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: