Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Södra Porten

Flygfoto över området där södra porten ligger. Södra portens område är markerat med en gul streckad linje. E4/E20, Hallunda, Alby, Eriksberg samt Hågelbyleden är utmärkta på bilden.

Den streckade linjen visar området för Södra Porten.

Bakgrund

I januari 2011 tog kommunen fram programmet ”Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov” som planområdet ingår i. I detta program vill kommunen utveckla en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med ny intressant bebyggelse och att verksamhetsområde Eriksberg ska växa med fler företag.

Kommunfullmäktige godkände den 2015-12-17 bildandet av gemensam bolagskoncern med Skanska, Botkyrka Södra Porten AB. Det var ett fortsatt steg från kommunen mot att förverkliga sina målbilder för området.

Vad händer nu?

Planering för områdets utveckling pågår nu. Arbetet ska leda till en förstudie som är vägledande för kommande planering och investering. Preliminärt beräknas förstudien vara klar under hösten 2022. Förstudien ska visa en plan för hur marken kan användas och kommer även att innehålla en vision och strategier för området.

Det pågår ett arbete för att planera etappindelning för utvecklingen och för att identifiera vilket område som ska ingå i den första detaljplanen.

Vad är en förstudie?

Förstudien ska visa i stora drag hur Södra Porten kan utvecklas, så att de projekt som byggs allteftersom hänger ihop i en helhet. Med en vision, ett ramverk och riktlinjer kan vi se till att skapa ett attraktivt och hållbart område med urbana kvalitéer, vilket innebär bebyggelse som hänger ihop och har ett blandat innehåll. Inom ramen för förstudiearbetet har det tagits fram ett förslag till strukturplan som visar området med befintliga byggnader och ytor som ska utvecklas. I strukturplanförslaget syns också bland annat en föreslagen överdäckning av Hågelbyleden mellan Alby och Södra Porten-området. Överdäckningen och en sociodukt för gång- och cykeltrafikanter mellan Tre Källor-området och Södra Porten-området kommer att göra det lättare att röra sig mellan de olika områdena och knyter ihop Alby och Hallunda med Södra Porten på ett naturligt sätt. Planen visar också gröna stråk och områden där det föreslås nya bostäder.

Strukturplan för Södra porten där man kan se infrastruktur, grönområden och befintliga byggnader.

Förslag till strukturplan för Södra Porten

Varför gör vi det?

En snabb och hållbar tillväxt inom Stockholmsregionen förutsätter att bostäder och lokaler kan byggas även utanför den centrala regionkärnan, centrala Stockholm, utan att bebyggelsen blir gles. En viktig huvudprincip i den regionala strukturplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, är därför en flerkärnig struktur, det vill säga att det finns flera stadskärnor i regionen. Södra Porten och området runt omkring är utpekade som en lämplig plats för stadsutveckling i RUFS 2050. Det innebär att det finns förutsättningar för Södra Porten att utveckla urbana kvalitéer och bidra till en starkare social hållbarhet.

Botkyrkas översiktsplan tar hänsyn till RUFS 2050 och har pekat ut Hallunda centrum, Alby centrum och Eriksbergs verksamhetsområde samt området däremellan som en tyngdpunkt. Där ingår även Södra Porten.

Den nya trafikleden Förbifart Stockholm och den planerade leden Tvärförbindelse Södertörn, kommer göra det enklare att ta sig mellan Södra Porten och de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva Skärholmen och centrala Stockholm.

Dessutom pågår stora utvecklingsprojekt norr om Södra Porten. Huddinge utvecklar Vårby med fler bostäder och Stockholm stad utvecklar Vårberg och Skärholmen. Det skapar goda förutsättningar för utveckling längs med tunnelbanans röda linje.

Stockholmsregionen förväntas växa med mellan 30 000–40 000 invånare per år de kommande tio åren. Det gör att vi behöver använda mark som finns tillgänglig för att bygga bostäder, verksamheter och infrastruktur på ett ännu mer effektivt sätt. Samtidigt ställer det stora krav på att skapa attraktiva miljöer för både boende, näringsliv och besökare.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Processledare
Linda Lövkvist
linda.lovkvist@botkyrka.se

Planarkitekt
Per-Anders Framgård
per-anders.framgard@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Företag och näringsliv

Är du intresserad av etablera företag i Södra Porten eller har andra frågor som rör företagande och näringsliv? Då är du välkommen att kontakta:

martin.andaloussi@botkyrka.se

Företagslots
Rana Malaki
rana.malaki@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: