Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Detaljplan för utökning av parkering vid Fittjabadet

En parkeringsyta öster om Fittjabadet behöver planläggas för att möjliggöra en permanent utvidgning av parkeringen. Utöver det föreslås en mindre yta söder om Fittjabadet, som i dag är planlagd som parkmark, att planläggas som kvartersmark för badets verksamhet.

En kartbild över Fittjabadet med omnejd.

Bakgrund

Kommunen ser behov av att den nuvarande parkeringsytan öster om Fittjabadet behöver utökas. I närområdet finns flera kommunala verksamheter – Fittjabadet, förskolan Humlan, Mångkulturellt centrumet samt Fittja dagvattenpark. Platsen besöks flitigt och därför finns det ett behov av fler parkeringsplatser i området.

Den befintliga parkeringsplatsen är delvis anlagd på parkmark och parkering på allmän platsmark. För att parkeringsplatserna ska kunna samnyttjas av de olika verksamheter i närområdet, så behöver platsen planläggas som kvartersmark avsedd för parkering.

Utöver parkeringsplatserna föreslås också en begränsad yta söder om Fittjabadet att planläggas som kvartersmark för verksamhetens behov.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag 2023-11-14 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Andreas Korsfeldt af Trolle

E-post
sbf@botkyrka.se

Planprocess

Här är vi nu

Uppdrag

Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: