Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrka kyrka

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård med cirka 1700 kistgravar och cirka 3500 urngravar på fastigheten Eriksberg 2:9 och del av fastigheterna Eriksberg 2:27 och 2:1. Förslaget till detaljplan möjliggör även ny bebyggelse för teknikändamål och ceremonier.

Bakgrund

Botkyrka församling har sin äldsta och största kyrkogård vid Botkyrka kyrka, som har sitt ursprung från 1100-talet. Kyrkogårdsanläggningen behöver byggas ut för att möta kommande behov av nya gravplatser och möjliggöra nya gravskick och gravseder mot bakgrund av kommunens multireligiösa och multikulturella identitet.

Från den 25 januari 2021 till 21 februari 2021 hölls samråd för förslaget, och mellan 28 september 2022 och 30 oktober 2022 granskades förslaget. Den 29 december 2023 vann detaljplan laga kraft.

Förslaget

Förslagets syfte är att säkra tillgången på mark för begravningsändamål på lång sikt genom att utöka den befintliga begravningsplatsen vid Botkyrka kyrka. Förslaget innehåller också åtgärder för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom en sammanhängande gång- och cykelväg på norra sidan av Sankt Botvids väg.

Vidare syftar förslaget till att säkerställa områdets kulturhistoriska värden samt skapa förutsättningar för en ny ceremonibyggnad för begravningsceremonier utan fasta religiösa symboler eller utformning med religiös anknytning.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en MKB har tagits fram för förslaget. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa behovsbedömningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu?

Den 29 december 2023 vann detaljplanen laga kraft.

Karta över ungefärligt planområde.

Karta över ungefärligt planområde.

Botkyrka kyrka, vy från ovan

Förslagets syfte är att säkra tillgången på mark för begravningsändamål på lång sikt genom att utöka den befintliga begravningsplatsen vid Botkyrka kyrka.

Samråd – planhandlingar

Samråd – utredningar

Granskning – planhandlingar

Granskning – utredningar

Antagande – planhandlingar

Laga Kraft - Planhandlingar

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
André Jacquet

Projektledare
Magnus Hansson

Kontakt
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Här är vi nu

Laga kraft

Senast uppdaterad: