Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hågelby hage – Södra Porten område A

Planförslaget för Hågelby hage (Södra Porten område A) är den första detaljplaneetappen i utbyggnaden av Södra Porten. Förslaget möjliggör utbyggnad av verksamheter vid korsningen intill Hågelbyleden och Kumla gårdsväg.

Bakgrund

Arbetet med Södra Porten har pågått under lång tid. En första helhetsbild av utvecklingen togs fram redan 2011 genom ett detaljplaneprogram för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov. I programmet beskrivs kommunens vilja om att utveckla det befintliga verksamhetsområdet i Eriksbergsdalen.

I januari 2023 godkändes en förstudie för Södra Porten. Förstudien är baserad på programmet och beskriver kommunens visioner och planer för Södra Porten. På en övergripande och visionär nivå, visar förstudien kommunens idéer och ambitioner med utvecklingen av Södra Porten.

Syftet med Södra Porten är att utveckla platsen med framför allt verksamheter, kontor och handel. Genom denna utveckling skapas nya arbetstillfällen samt mer liv och rörelse på platsen. På så sätt kan Södra Porten medverka till utvecklingen av norra Botkyrka och Stockholmsregionen.

Utvecklingen av Södra Porten bidrar till att knyta ihop de norra stadsdelarna i Botkyrka och att skapa en mer sammanvävd stadsstruktur med nya målpunkter och rörelsemönster. En del av denna utveckling är även att integrera bebyggelsen med den natur, rekreation och kulturmiljö som finns på platsen idag.

Ta del av förstudien för Södra Porten under ”Samrådshandlingar”.

Området

Området för Södra Porten ligger i norra Botkyrka och omfattar hela Eriksbergsdalen samt en yta norr om E4. Planområdet för Hågelby hage ligger i den sydligaste delen av Södra Porten-området.

En karta över planområdet för Hågelby hage.

Karta där streckad linje visar området för Södra Porten och heldragen linje visar planområdet för Hågelby hage.

RUFS och översiktsplan

Södra Porten är en del av ett utpekat stadsutvecklingsläge i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Enligt kommunens översiktsplan från 2014 är Eriksbergsdalen utpekat som utvecklingsområde för en ny etablering – Södra Porten.

Förslaget

Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett hållbart kontors-, verksamhets- och industriområde i linje med det övergripande syftet med Södra Porten.

Planområdet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt landskap. En god anpassning till det omgivande landskapet och dess kulturmiljövärden har därför varit en central del i planarbetet och planförslagets utformning.

Planen genomförs enligt utökat förfarande, då förslaget bedöms riskera medföra betydande miljöpåverkan.

En illustration för hur området Hågelby hage kan se ut ovan ifrån.

Illustrationsplan.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en MKB har tagits fram för förslaget. Under ”Samrådshandlingar” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu

Från den 6 februari 2023 till 27 februari 2023 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 715.4 kB. 715.4 kB 2023-01-26 14.03
Plankarta.pdf Pdf, 444.8 kB. 444.8 kB 2023-01-26 14.03
Undersökning.pdf Pdf, 202.8 kB. 202.8 kB 2023-01-26 14.03
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2023-01-26 14.03
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 16.6 MB. 16.6 MB 2023-01-26 14.03
Förstudie Södra Porten.pdf Pdf, 15.1 MB. 15.1 MB 2023-01-26 14.03

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2023-02-07 09.45
Lokaliseringsanalys.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-01-26 14.10
Riskanalys.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-01-26 14.10
Geotekniskt utlåtande.msg Msg, 683 kB. 683 kB 2023-01-26 14.10
Naturvärdesinventering 2010.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-01-26 14.10
Naturvärdesinventering 2008.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2023-01-26 14.10

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

 

Samråd

 

Kvar att göra

Granskning

 

Antagande

 

Laga kraft

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Felicia Sellgren

Kontaktadress
sbf@botkyrka.se

Förstudie för Södra Porten

Förstudien presenterar en övergripande vision om utvecklingen av Södra Porten.

Läs förstudien för Södra Porten Pdf, 15.4 MB.

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: