Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tullinge sjöpromenad

På initiativ och önskemål från medborgare håller Botkyrka kommun på att se över möjligheten att skapa ett sammanhängande och upprustat promenadstråk runt Tullingesjön. Vi vill skapa ett promenadstråk som ökar framkomligheten runt sjön och ger möjlighet till naturupplevelser.

Utsiktsvy från Tullinge sjöpromenad.

Vi planerar för ny belysning, skyltning och möblering längs med stråket för att göra det tryggare och lättare för besökare att orientera sig. Sittmöbler och informationsskyltar ställs ut på platser med vackra utblickar för att skapa trevliga utsiktsplatser för vila och rekreation.

Komplicerade markförhållanden och markägarfrågor gör att vi behöver genomföra flera utredningar och dialoger för att kunna föra projektet framåt. Projektet kommer därför att växa fram långsamt, under olika etapper och sträckningen kan komma att ändras.

Personer ute i parkmiljö.

Sträckan Maden till Stavshäll

I augusti och september genomfördes en medborgardialog om sträckan. Runt 120 personer var med och tyckte till.

Nu pågår analys av de inkomna synpunkterna. Samtidigt pågår utredning av möjligheterna att bearbeta förslaget utifrån de inkomna synpunkterna.

Under hösten 2023 pågår en naturvärdesinventering i området.

Syftet med åtgärderna som planeras på sträckan är att öka trafiksäkerheten och närheten till vattnet.

En av de föreslagna åtgärderna är att förlänga gångbryggan, som idag går från Salvius krok och Örnberget, hela vägen ner till Tullinge segelsällskap. Gångfarts- och lågfartssträckor planers för Tullinge strand.

Tidplanen för sträckan är fortsatta utredningar under 2023 och 2024.

Byggstart och färdigställande planeras till 2025.

Kartbild som visar sträckan Maden till Stavshäll.

Sträckan från Maden till Stavshäll planeras få en förlängd gångbrygga, se svart linje. På bilden ligger norr åt höger och söder åt vänster.

Visionsbild: personer promenerar på ett trädäck längst Tullingesjön.

Visionsbild för hur den framtida gångbryggan skulle kunna se ut.

Ökad orienterbarhet

I år planerar kommunen att öka orienterbarheten runt hela Tullingesjön med hjälp av orienteringsskyltar.

Tecknade personer tittar ut över en sjö.

Ökad framkomlighet till utsiktsplatsen

Den befintliga gångstigen mellan Stendalsbadet och utsiktsplatsen kommer att göras mer framkomlig under 2023.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: