Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Upphävande av tomtindelningsplan för fastigheten Hästen 14

Syftet med planförslaget är att upphäva fastighetsplan/tomtindelningsplan "Hästen 12-17" Akt 0127k-605 från 1965-10-12 för fastigheten Hästen 14.

Karta som visar detaljplaneområdet.

Bedömningen är att ett upphävande inte strider mot gällande detaljplan och dess syfte samt överensstämmer med inriktningen i översiktsplanen. Inte heller bedöms ett upphävande innebära någon betydande miljöpåverkan.

Fastighetsplaner/tomtindelningsplaner gäller som planbestämmelser vad avser fastighetsindelningen. Tomtindelningsplanen och detaljplanen stämmer inte överens varför ett upphävande av fastighetsplanen föreslås i denna del. Gällande detaljplan/stadsplan 16-8 från år 1963 ändras inte.

Efter upphävande av tomtindelningsplanen kan fastighetsreglering prövas utifrån detaljplanens bestämmelser. Stadsplanen reglerar en minsta fastighetsstorlek på 600 kvadratmeter, Detta gör det möjligt för Hästen 14 att styckas efter upphävd tomtindelningsplan.

Syftet med planförslaget är att upphäva tomtindelningsplanen HÄSTEN 12-17 för fastigheten Hästen 14.

Vad händer nu?

Samråd för upphörandet av tomtindelningsplan pågår från 13 november till 4 december 2023. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du hitta mer information om projektet.

Planprocessen

Planen handläggs med ett så kallat förenklat planförfarande för ett upphävande och ärendet skickas ut på samråd endast vid detta tillfälle. Efter detta sammanställs en samrådsredogörelse och beslut i ärendet tas, som sedan vinner laga kraft.

Synpunkter

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till sbf@botkyrka.se eller per post till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

Vi behöver ditt yttrande senast den 4 december 2023. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att upphäva tomtindelningen för Hästen 14.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Erik Åkesson
erik.akesson@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

sbf@botkyrka.se

Planprocessen

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: