Öppna mobilmenyn

Centrala Tullinge - planprogram

I detaljplaneprogrammet presenteras ett levande, grönt centrum med nya parker, stadskvarter, torg, bostäder och tillgängligare pendeltågsstation. Programmet godkändes av kommunfullmäktige den 17 december 2019.

Planprogrammet

Det nya centrala Tullinge kommer att ge Tullingeborna en bättre och mer modern centrumkärna med service, tillgängligare pendeltågsstation, grönområden och fler bostäder för både yngre och äldre. Nya bostäder ska bland annat ge ungdomar möjlighet till ett första eget boende och äldre möjlighet att hitta ett boende som passar deras livssituation.

I planprogrammet har centrum utvecklats till en stadskärna med nya stadskvarter, gator, torg och parker. Den nya pendeltågsstationen föreslås ha sidoplattformar som kommer att underlätta resan till och från Tullinge. Programmet är utformat för att möjliggöra klimatsmarta val och ett aktivt vardagsliv med närhet till natur och kultur för de boende.

Alla synpunkter som kom in under samrådet har besvarats i en samrådsredogörelse. Se mer under fliken Samrådsredogörelse.

Vad händer nu?

Den 22 oktober 2019 godkändes planprogrammet av samhällsbyggnadsnämnden och den 17 december 2019 godkändes programmet av kommunfullmäktige. Programmet finns att läsa under fliken Detaljplaneprogram för centrala Tullinge.

Samrådsredogörelse

Från den 4 mars till 17 april 2019 hölls samråd för programförslaget. Därefter har kommunen sammanställt och besvarat de synpunkter som kommit in. Sedan har programförslaget bearbetats och mindre justeringar gjorts.

Samtliga synpunkter som inkom under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Bakgrund

2017 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att aktualisera gällande program för Tullinge från 2005. Arbetet inleddes med medborgardialoger under våren och hösten 2017 där många värdefulla synpunkter kom in och som har beaktats i programarbetet. Se en sammanfattning av dialogen under Relaterade dokument.

Enligt Botkyrkas översiktsplan ska Tullinges centralare delar utvecklas till en tätare stadsbygd som kompletterar den befintliga bebyggelsen. Avsikten är att möjliggöra för nya bostäder och arbetsplatser som skapar underlag för en utökad service samt infrastruktursatsningar.

Tullinge är en plats med stor utvecklingspotential. Närheten till den regionala stadskärnan Flemingsberg, med dess forskning, universitet och näringsliv, gör Tullinge eftertraktat. I det nya detaljplaneprogrammet föreslås hur stadsdelen kan utvecklas men också hur dess identitet och kvaliteter kan bevaras.

Sammanfattning av programmet

Bevara och utveckla Tullinges gröna karaktär

Befintliga grönområden bevaras i möjligaste mån, och i synnerhet de delar som under dialogarbetet beskrevs som särskilt värdefulla. Detta innebär tätare bebyggelse som är koncentrerad till områdets mest centrala delar. Mycket av programområdet utgörs idag av hårdgjorda parkeringsytor som i och med planprogrammet utvecklas med stort fokus på gröna värden. En begränsad del natur- eller parkmark tas i anspråk för bebyggelse, vid foten av kullarna vid Sunnanvägen/Nibblevägen och Aftonvägen/Römossevägen. I dessa fall är det viktigt att kommande planering säkerställer allmän platsmark genom släpp i bebyggelsen och kvartersmarken så att dessa grönområden kan vara en fortsatt tillgång för alla Tullingebor.

Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära läge

Områden i anslutning till pendeltågsstationen domineras av parkering. I planprogrammet föreslås att centralt belägna ytor får en användning som är mer anpassad till dagens behov och stadsbyggnadsideal, där bostäder och centrumfunktioner står i fokus. På grund av risk för urspårning av tåg samt olyckor med farligt gods rekommenderas ett skyddsavstånd på 30 meter från spårmitt. Inom denna zon är möjligheterna till utveckling och bebyggelse begränsade, och platser får inte utformas på ett sätt som uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

Effektivare parkeringslösningar

För att uppnå kommunens och regionens bostadsförsörjningsmål behöver vi hushålla med markresurserna. I planprogrammet ersätts därför dagens markparkering med parkeringshus och underjordiska garage. På så vis möjliggör vi för nya bostäder, service och en vackrare centrummiljö.

Koncentrera handel och service

För att åstadkomma ett levande centrum koncentreras lokaler med offentlig och kommersiell service till en plats som är en naturlig knutpunkt i området, i anslutning till stationsläge för bussar och pendeltåg.

Stärk kopplingarna mellan norr och söder

Spårområdet och Huddingevägen utgör tydliga barriärer genom Tullinge. Programmet beskriver en utveckling där Huddinge får karaktären av en stadsgata med lägre hastigheter och entréer till bostäder och lokaler utmed gatans norra sida. Dagens passage under spårområdet kompletteras med ytterligare en passage i höjd med perrongens östra del.

Utveckla offentliga rum

Centrala Tullinge saknar tydliga mötesplatser och offentliga rum och gränserna mellan kvartersmark och allmän plats är otydlig. Planprogrammet beskriver hur områdets parker kan utvecklas och visualiserar strategier för hur mötesplatser med möjlighet till rekreation i anslutning till service kan tillskapas.

Förslaget som 3D

Här presenteras en 3D-modell av förslaget. Rotera modellen genom att trycka på ALT samtidigt som du håller in vänster musknapp. Mer information om hur du navigerar hittar du genom att klicka på frågetecknet i nedersta vänstra hörnet.


Öppna 3D-animationen i ett nytt fönster

Vanliga frågor och svar

Varför gör kommunen ett planprogram?
Vi vill förtäta centrala Tullinge. Enligt översiktsplanen ska Tullinges centralare delar utvecklas till en tätare stadsbygd som kompletterar den befintliga bebyggelsen. Avsikten är att möjliggöra för nya bostäder och arbetsplatser som skapar underlag för en utökad service samt infrastruktursatsningar.

Tullinge är en attraktiv plats som har en stark utvecklingspotential där bland annat Flemingsberg med forskning och universitet gör Tullinge eftertraktat. Kommunens översiktsplan anger en ökad bebyggelsetäthet. Vi behöver säkra Tullinges förutsättningar till utveckling och slå vakt om stadsdelens identitet och kvaliteter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden 2017 att aktualisera gällande program från 2005. Aktualiseringen ska ske i nära dialog med boende och verksamma i Tullinge.

Vad har hänt efter förra sommarens dialog 2017?
Förvaltningen har gått igenom resultatet från dialogen och rapporterat detta till samhällsbyggnadsnämnden. Sedan har vi genomfört ett antal utredningar. Bland annat riskutredning, stationsutredning, handelsutredning och en parkeringsutredning som är pågående där vi vill hitta en strategi för hur parkeringar ska lösas i det framtida centrala Tullinge. Vi har också påbörjat utredning om genomförbarhet och ekonomiska konsekvenser av ett framarbetat programförslag. Utöver detta för vi dialog med flera fastighetsägare i området i syfte att göra dialogresultatet känt samt hur vi arbetar vidare med samrådsförslaget. Nu finns ett färdigt samrådsförslag.

Vad händer efter samrådet?
Efter att alla svar har kommit in sammanställer kommunen dessa i en samrådsredogörelse. Eventuella justeringar av programförslaget görs därefter utifrån inkomna synpunkter. Sedan överlämnar förvaltningen programmet till nämnden med förslag till beslut att godkänna programmet. Efter ett godkänt program kan detaljplaner börja upprättas för centrala Tullinge.

Avser kommunen tvångsinlösa fastigheter inom programområdet?
Kommunen kommer inte att tvångsinlösa villatomter inom planområdet. I centrala Tullinge är kommunen ingen stor fastighetsägare utan snarare en bland flera. För att åstadkomma en positiv utveckling av centrala Tullinge vill vi från kommunens sida att markåtkomsten ska bygga på tillit, dialog, överenskommelser och förtroende med befintliga markägare. Vi behöver gemensamt med fastighetsägarna i området jobba för ett levande centrum.

Hur mycket bostäder kommer det att byggas här?
En förtätning av centrala Tullinge är väldigt kostsamt då det handlar om att bland annat flytta och omvandla Huddingevägen till stadsgata, ersätta parkeringsplatser, flytta stora ledningar, bygga nya kopplingar samt att förbättra pendeltågsstationen. Vi tittar nu på vad som krävs för att få en godtagbar balans mellan kostnader och intäkter. Ingången just nu är cirka 1600 nya bostäder.

Men varför pratade ni om minst 800 bostäder under dialogarbetet?
Kommunens översiktsplan anger att vi ska bygga tätare här och uppdraget handlar om att visa hur vi kan planera för ett levande lokalsamhälle med minst 800 nya bostäder med tillhörande handel och service i en blandad stadsbygd. Detta hade vi som utgångspunkt när vi började programarbetet för centrala Tullinge. För att klara alla kostnader som en förtätning innebär har vi under arbetets gång kommit fram till att vi både kan och behöver förtäta mer. Fler bostäder ger bättre underlag för service och offentliga mötesplatser i form av torg och parker. Vi vill därför prova att bygga cirka 1600 nya bostäder i en blandad stadsbygd för att kunna realisera ett mer levande lokalsamhälle.

Vad händer med alla våra parkeringar i framtiden, var ska vi parkera?
I dialogen var budskapet att ett mera levande centrum skulle byggas med handel och mötesplatser både utomhus och inomhus och att stora asfaltytor skulle byggas bort och bilarna skulle samlas i effektiva parkeringshus.

I ett kollektivtrafiknära läge som detta vill vi därför förslå att marken utnyttjas på bättre sätt än till stora markytor för parkering. Det handlar dels boendeparkering, parkering till centrum och infartsparkering. Genom att förlägga boende och besöksparkeringen i garage och parkeringshus kan mark frigöras och centrum förtätas utan att man behöver knapra på de värdefulla grönområdena. När det gäller infartsparkering så får vi se vad utredningen kommer fram till men förmodligen kommer denna att förläggas i parkeringshus i närheten av centrum och stationen. Att bo centralt i Tullinge innebär att beroendet av bil blir minimalt. Det är 20 minuters restid in till Stockholm city och med ett förtätat centrala Tullinge finns förutsättningar för en förbättrad lokal kollektivtrafik.

När kommer ni att börja bygga?
Efter att planprogrammet är beslutat ska en detaljplaneprocess starta. Denna tar cirka två år i bästa fall. En grov bedömning är att de första byggprojekten tidigast kan starta 2021 – 2022. En första inflyttning är då 2024.

Vad händer med gångvägen ner till Tullinge Skog?
Vi går inte vidare med tidigare idéer om ny bebyggelse och vägdragning i skogen på södra sidan av lamellhusen på Kvällsvägen. Däremot tittar vi fortsatt på att göra befintliga gång- och cykelvägar mer levande, så kallade aktivitetsstråk med till exempel grillplatser, utegym och bättre belysning.

När förbättras pendeltågsstationen?
Frågan är svår att besvara. Fastigheten ägs av Trafikverket men SL genom Landstinget är ansvarig för kollektivtrafiken. Vi har haft flera kontakter med SL och de är medvetna om att situationen för de som reser med pendeltåg behöver förbättras.

När börjar Förbifart Tullinge byggas?
Första etappen av Förbifart Tullinge är planerad att börja byggas under 2019. Det är sträckan från Huddingevägen till Riksten. Nästa etapp som är från Riksten via Brantbrink till Huddingevägen är inte beslutad än. Kommunen förhandlar med Trafikverket om denna få med denna utbyggnad i Länsstyrelsens Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Kontakt

Projektledare
Magnus Hansson
magnus.hansson@botkyrka.se

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan