Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förskolan Sörgården

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att utöka fastigheten Sörgården 1 för befintlig förskola så att friytan (gårdsytan) blir större och viss parkering kan inrymmas på fastigheten.

Utökningen sker genom att intilliggande parkmark inom fastigheten Tullinge 16:119, tas i anspråk för att inrymma trädplanteringar, lekplatser och personalparkering för förskolan.


Foto av Sörgårdens förskola.

Foto över Sörgårdens förskola.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdraget i maj 2016 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att gå ut på samråd, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

 

Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Lotta Kvist
lotta.kvist@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: