Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förskolan Sörgården

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att utöka fastigheten Sörgården 1 för befintlig förskola så att friytan blir större och viss parkering kan inrymmas på fastigheten. Utökningen sker genom att intilliggande allmänt tillgänglig parkmark inom fastigheten Tullinge 16:119, och Tullinge 19:535 tas i anspråk för att inrymma trädplanteringar, 11 platser för personalparkering och utökad förskolegård.

För att möjliggöra för en större förskolegård ska en gång- och cykelväg som nu går genom parkområdet ledas om runt framtida förskolegård.

Foto av Sörgårdens förskola.

Foto över Sörgårdens förskola.

Vad händer nu?

Från den 5 juli till den 2 augusti 2022 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du hitta mer information om projektet.

Samrådshandlingar

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Lotta Kvist
lotta.kvist@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

Samråd

 

Kvar att göra

Granskning

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: