Öppna mobilmenyn

Ringblomman

Bakgrund

Planområdet ligger i korsningen Oxelvägen/Mellanbergsvägen med gång- och cykelväg emellan. Den största delen av planområdet består idag av natur- och skogsmark i kuperad terräng. Planområdet är cirka 7 237 m2 stort och omfattar Ringblomman 1, 2, 3 och 4 samt Tullinge 17:319. Gällande detaljplan anger för Ringblomman 1, 2, 3 och 4 fyra stycken friliggande enbostadshus i en våning med suterrängvåning. För Tullinge 17:319 anges enbostadshus i två våningar. Där suterrängvåning krävs tillåts enbart ytterligare en våning. Fastigheten är inte delbar.

Förslaget

Planförslaget innebär totalt sex flerfamiljshus i fem plan inklusive suterrängplan med ett innehåll av 70 lägenheter i storlek 1-4 rok. En ny väg planeras i en enkelriktad slinga som ansluter till Mellanbergsvägen. Flerbostadshusen placeras ut längs slingan med inbördes avstånd i sida och höjd. Huskroppar relaterar till villaområdet nedanför fastigheterna storleksmässigt för att hitta känslan av stadsvillor och skjuts uppåt och nedåt för att kunna få in angöring och gatuparkering. Gestaltning och materialval är anpassade till kringliggande natur.


Illustration av planförslaget för Ringblomman.

Illustrationsbild över planförslaget. Källa: Willers Arkitekter, ÅWL arkitekter

Vad händer nu?

Från den 6 maj 2019 till 27 maj 2019 hölls samråd för förslaget. Just nu pågår planutredning. Kommunen sammanställer och besvarar de synpunkter som kommit in och bearbetar planförslaget. Planförslaget ska skickas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut om nytt samråd. Samrådsredogörelse med bemötande av synpunkterna kommer att ställas ut i samband med nytt samråd av planförslaget.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Marina Pavlova
marina.pavlova@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: