Öppna mobilmenyn

Ulfsbergsgården

Syftet med förslaget till detaljplan är att medge 60 nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus på fastigheten Tullinge 16:121 (Ulfsbergsgården). Därutöver ska den befintliga Ulfbergsgården omvandlas till ett bostadshus. Bebyggelsen ska ha hög arkitektonisk kvalitet och anpassas till den befintliga natur- och gårdsmiljön.

Förslaget till detaljplan innebär 60 nya bostäder i form av 29 radhus och två mindre flerbostadshus tillkommer på fastigheten Tullinge 16:121 (Ulfsbergsgården). Vidare inryms den befintliga Ulfsbergsgården med bostäder. För att genomföra förslaget kommer de övriga befintliga byggnaderna på fastigheten att rivas.

Förslaget innebär att byggnaderna ska utföras med slanka volymer som ramar in en gemensam grönyta för uteplatser, rekreation och lek. Siktlinjer mot Ulfsbergsgården skapas genom släpp i bebyggelsen. Ny bebyggelse anpassas efter befintlig topografi och uppväxta träd.

Bebyggelsen placeras på ett sätt som bildar ett stort öppet gårdsrum. Den befintliga grönskan får delvis styra bebyggelsens placering. Öppenheten innebär att siktlinjer bevaras från Ulvsbergsvägen vid infarterna till området. Bebyggelsen placeras utmed gatan och har entréträdgårdar som bidrar till ett grönt gaturum.


Illustrationsplan över bebyggelseförslaget för Ulfsbergsgården

Illustrationsplan över bebyggelseförslaget (källa: Radar arkitektur).

 Samråd hölls mellan den 19 juni 2018 till och med den 3 augusti 2018. Därefter var förslaget ute på granskning mellan den 3 och 17 december 2018. Eftersom flera justeringar gjordes efter granskningsskedet genomfördes en förnyad granskning från den 11 till den 25 april 2019. Den 18 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Ulfsbergsgården.

Beslutet överklagades, först till mark- och miljödomstolen och sedan mark- och miljööverdomstolen. Överklagandet har nu avslagits, och detaljplanen har därför kunnat vinna lagakraft.

Planprocess och handlingar

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Samråd plankartaPDF

Samråd planbeskrivningPDF

Samråd behovsbedömningPDF

Samråd geoteknisk utredningPDF

Samråd gestaltningsprogramPDF

Samråd miljöteknisk markbedömningPDF

Samråd naturvärdesinventeringPDF

Samråd parkeringsutredningPDF

Samråd PM om avfallshanteringPDF

Samråd PM om radonriskPDF

Samråd solstudierPDF

Samråd trafikutredningPDF

Samråd utlåtande om kulturmiljöPDF

Samråd utlåtande om trafikbullerPDF

Samråd dagvattenutredningPDF


Granskning

Granskning 3–17 december 2018

Granskning 2018 plankartaPDF

Granskning 2018 planbeskrivningPDF

Granskning 2018 samrådsredogörelsePDF

Granskning 2018 dagvattenutredningPDF

Granskning 2018 gestatningsprogramPDF

Granskning 2018 miljöteknisk markundersökningPDF

Granskning 2018 naturvärdesinventeringPDF

Granskning 2018 parkeringsutredningPDF

Granskning 2018 PM om avfallshanteringPDF

Granskning 2018 om geoteknikPDF

Granskning 2018 om radonriskundersökningPDF

Granskning 2018 solstudierPDF

Granskning 2018 trafikbullerutredningPDF

Granskning 2018 trafikutredningPDF

Granskning 2018 utlåtande om kulturmiljöPDFGranskning 11–25 april 2019

Granskning 2019 plankartaPDF

Granskning 2019 planbeskrivningPDF

Granskning 2019 granskningsutlåtande 11–25 april 2019PDF

Granskning 2019 granskningsutlåtande 3–7 december 2018PDF

Granskning 2019 behovsbedömningPDF

Granskning 2019 dagvattenutredningPDF

Granskning 2019 gestaltningsprogramPDF

Granskning 2019 miljöteknisk markundersökningPDF

Granskning 2019 naturvärdesinventeringPDF

Granskning 2019 parkeringsutredningPDF

Granskning 2019 PM om avfallshanteringPDF

Granskning 2019 PM om geoteknikPDF

Granskning 2019 PM om radonriskundersökningPDF

Granskning 2019 solstudierPDF

Granskning 2019 trafikutredningPDF

Granskning 2019 utlåtande om kulturmiljöPDF

Granskning 2019 utlåtande om trafikbullerPDF


Antagande

Antagande plankartaPDF

Antagande planbeskrivningPDF

Antagande granskingsutlåtande (förnyad granskning)PDF

Antagande behovsbedömningPDF

Antagande dagvattenutredningPDF

Antagande gestaltningsprogramPDF

Antagande naturvärdesinventeringPDF

Antagande parkeringsutredningPDF

Antagande PM om avfallshanteringPDF

Antagande PM om geoteknikPDF

Antagande PM om radonriskPDF

Antagande solstudierPDF

Antagande trafikutredningPDF

Antagande utlåtande om kulturmiljöPDF

Antagande utlåtande om trafikbullerPDF

Laga kraft

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Kontakt

 

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020