Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Gul vädervarning för vind i kombination med snöfall

    SMHI har utfärdat en gul vädervarning för vind i kombination med snöfall över Stockholms län.  Mer information.

Tumba skog

Detaljplanen för Tumba skog vann laga kraft i oktober 2020. Projektet omfattar cirka 700 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station.

Illustration som visar hur området Tumba skog kan komma att se ut

Illustration som visar hur området kan komma att se ut

Om projektet

Projektets syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse. Det planeras för cirka 700 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station och en ny väg som går genom området och ansluter till KP Arnoldssons väg.

Den nya bebyggelsen innefattar lamellhus och kvarter med tre till fem våningar, samt radhus med två till tre våningar. Den nya vägen genom området får namnet Blekängsvägen. Blekängsvägen utförs som ett urbant stråk med några kommersiella lokaler mot gatan, kantstensparkering, trädplantering samt gång- och cykelbana.

Inom området byggs också två nya parker med lekplatser. De nya parkerna kommer att få namnen Skogsgläntan och Källan. Parken Källan ligger vid den naturliga vattenkälla som finns inom området och vattenkällan kommer att ingå som en del i parken.

Det byggs också gångstråk genom skogen för att befintliga bostadsområden ska få en koppling till den skog som bevaras i detaljplanen samt för att binda ihop den nya bebyggelsen med befintlig bebyggelse.

I den skog som bevaras kommer bland annat två nya grillplatser att anordnas och ett par fladdermusholkar att sättas upp.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft 2020-10-28. Att detaljplanen vunnit laga kraft innebär att den kan börja genomföras. Kommunen har handlat upp en entreprenör och arbete pågår.

Utbyggnad av den nya vägen genom området (Blekängsvägen) samt ombyggnation av del av KP Arnoldssons väg ingår i den första etappen som kommer att byggas ut. I den första etappen byggs också en ny parkeringsplats samt en ny gångbana längs del av Kyrkvärdsvägen, enligt en överenskommelse med Botkyrkabyggen.

Sommaren 2022

Arbetet med KP Arnoldssons väg och visst arbete på Blekängsvägen pågår fram till och med vecka 28. Efter ett uppehåll på tre veckor återupptas arbetet vecka 32. Ett fåtal större sprängingar återstår för att göra plats för en transformatorstation i anslutning till den nya parkeringen vid Kyrkvärdsvägen där Blekängsvägen mynnar ut. Det kan även bli aktuellt med sprängingar när vi bygger om Kyrkvärdsvägen. Dessa är dock planerade till efter sommaren.

Information om KP Arnoldssons väg

K P Arnoldssons väg ska breddas till två körfält plus gång- och cykelbana. Arbetet innebär att ett körfält kommer att vara avstängt och framkomligheten kommer att vara begränsad under perioden april till årsskiftet 2022/2023.

Vi förstärker också slänten för att den inte ska rasa ner på vägen.

Vägen kommer inte att stängas av helt för biltrafik.

Information om Tumbavägen

Tumbavägens tunnel under järnvägen i Tumba stängs för biltrafik vecka 44 - 46 på grund av VA-arbeten i samband med utbyggnad av bostadsområdet Tumba skog. Sträckan hålls stängd för gång- och cykeltrafik vecka 44.

Under avstängningsperioden hänvisas biltrafik till Hågelbyleden. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till gångbroarna i anslutning till och strax väster om pendeltågsstationen vid Tumba centrum.

Illustration. Flerbostadshus, tallar, människor. Blå himmel.

Det planeras för 700 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station och en ny väg som går genom området och ansluter till KP Arnoldssons väg.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Susanne Moberg
susanne.moberg@botkyrka.se

Mark- och exploateringsenheten
mex@botkyrka.se

Del av Tumbavägen avstängd

På grund av ledningsarbeten kommer Tumbavägens anslutning till KP Arnoldssons väg (under järnvägsviadukten) vara avstängt för södergående trafik. Avstängningen förväntas pågå till december 2022.

Ta del av karta här Pdf, 2.3 MB.

Avstängd gång- och cykelväg

På grund av vägarbete är gång- och cykelväg avstängd fram till november 2022.

Ta del av karta här Pdf, 438.6 kB.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: