Öppna mobilmenyn

Tumba skog

Detaljplanen för Tumba skog vann laga kraft i oktober 2020. Nu förbereds ett genomförande av detaljplanen. Projektet omfattar cirka 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station. Byggstart av gator beräknas ske i kvartal 2, 2021.

Illustration som visar hur området Tumba skog kan komma att se ut

Illustration som visar hur området kan komma att se ut

Om projektet

Projektets syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse. Det planeras för 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station och en ny väg som går genom området och ansluter till KP Arnoldssons väg.

Den nya bebyggelsen innefattar lamellhus och kvarter med tre till fem våningar, samt radhus med två till tre våningar. Den nya vägen genom området får namnet Blekängsvägen. Blekängsvägen utförs som ett urbant stråk med några kommersiella lokaler mot gatan, kantstensparkering, trädplantering samt gång- och cykelbana.

Inom området byggs också 2 nya parker med lekplatser. De nya parkerna kommer att få namnen Skogsgläntan och Källan. Parken Källan ligger vid den naturliga vattenkälla som finns inom området och vattenkällan kommer att ingå som en del i parken.

Det byggs också gångstråk genom skogen för att befintliga bostadsområden ska få en koppling till den skog som bevaras i detaljplanen samt för att binda ihop den nya bebyggelsen med befintlig bebyggelse.

I den skog som bevaras kommer bland annat 2 nya grillplatser att anordnas och ett par fladdermusholkar att sättas upp.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft 2020-10-28. Att detaljplanen vunnit laga kraft innebär att den kan börja genomföras. Just nu förbereds ett genomförande av detaljplanen, bland annat pågår projektering och upphandling.

Utbyggnad av den nya vägen genom området (Blekängsvägen) samt ombyggnation av del av KP Arnoldssons väg ingår i den första etappen som kommer att byggas ut. I den första etappen byggs också en ny parkeringsplats samt en ny gångbana längs del av Kyrkvärdsvägen, enligt en överenskommelse med Botkyrkabyggen. Byggnation av den första etappen beräknas påbörjas innan sommaren år 2021.

Under vecka 9 och 10 kommer en geoteknisk sondering att utföras inom de så kallade Brukskvarteren i projektet (det är kvarteren närmast KP Arnoldssons väg. Fördjupade undersökningar av bergets och markens beskaffenhet kommer då att göras med hjälp av en borrvagn. Efter undersökningarna kommer marken att återställas.

Illustration. Flerbostadshus, tallar, människor. Blå himmel.

Det planeras för 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station och en ny väg som går genom området och ansluter till KP Arnoldssons väg.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Susanne Moberg
susanne.moberg@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Senast uppdaterad: