Öppna mobilmenyn

Älgen-Sågaren

I detaljplanen för Älgen-Sågaren prövas möjligheten till ett tillskott av bostadsbebyggelse som komplement till befintliga bostadshus på fastigheterna Älgen 32 m. fl. på Grödingevägen mellan Kungsvägen och Gröndalsvägen.

karta

Karta över planområdet. Röd markering visar planområdesgränsen.

Bakgrund

I maj 2020 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Älgen-Sågaren i centrala Tumba. Planområdet omfattar fastigheterna Älgen 31, Älgen 32, Sågaren 1, del av Tumba 8:36 och Tumba 8:40. Fastigheterna ägs av Botkyrkabyggen, med undantag för Tumba 8:36 som ägs av kommunen.

I kommunens översiktsplan omnämns centrala Tumba som ett av kommunens särskilda förändringsområden, där förtätning är önskvärt. Förslaget till detaljplan innebär ytterligare bostadsbebyggelse i nära anslutning till Tumba centrums service och kollektivtrafik och är därmed i linje med översiktsplanen.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att skapa ny bostadsbebyggelse i form av ca 160 lägenheter bestående av hyresrätter och trygghetsboende på Grödingevägen mellan Kungsvägen och Gröndalsvägen i Tumba.

Åtta nya flerbostadshus föreslås varav ett planeras vara ett trygghetsboende för en äldre målgrupp. Tre av husen planeras uppföras längs med Grödingevägen och anpassas till den befintliga bebyggelsen avseende våningstal och fasadmaterial. Fyra av husen planeras som gårdshus intill den skogsbeklädda slänten i den södra delen av planområdet. Dessa hus planeras vara lägre än gathusen, ha fasader i trä och anpassas till det naturnära läget och den kuperade terrängen.

Utöver de åtta husen innehåller förslaget en ny enkelriktad gårdsgata, tre bostadsgårdar med lekplatser och ett mindre torg inom kvarteret. På så sätt säkras tillgången på ytor för rekreation och lek för boende i de befintliga och tillkommande lägenheterna.

I förslaget har särskild hänsyn tagits till områdets naturvärden. En naturvärdesinventering har tagits fram för att identifiera värdefulla områden för biologisk mångfald och arter. Dessutom har en ekosystemtjänstanalys gjorts som visar vilka värdefulla ekosystemtjänster som finns i området.

I länken nedan finns en presentation av förslaget.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Så här kan det komma att se ut i området. Källa: Total arkitektur

Vad händer nu?

Från den 30 augusti till den 20 september 2021 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare/planarkitekt
Felicia Sellgren
felicia.sellgren@botkyrka.se

Senast uppdaterad: