Öppna mobilmenyn

Älgen-Sågaren

Mellan den 30 augusti och 20 september pågår samråd om detaljplanen för Älgen 32 m.fl. I detaljplanen föreslås ny bostadsbebyggelse strax söder om Tumba centrum.

karta

Karta över planområdet. Röd markering visar planområdesgränsen.

Bakgrund

I maj 2020 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Älgen-Sågaren i centrala Tumba. Planområdet omfattar fastigheterna Älgen 31, Älgen 32, Sågaren 1, del av Tumba 8:36 och Tumba 8:40. Fastigheterna ägs av Botkyrkabyggen, med undantag för Tumba 8:36 som ägs av kommunen.

I kommunens översiktsplan omnämns centrala Tumba som ett av kommunens särskilda förändringsområden, där förtätning är önskvärt. Förslaget till detaljplan innebär ytterligare bostadsbebyggelse i nära anslutning till Tumba centrums service och kollektivtrafik och är därmed i linje med översiktsplanen.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att skapa ny bostadsbebyggelse i form av ca 160 lägenheter bestående av hyresrätter och trygghetsboende på Grödingevägen mellan Kungsvägen och Gröndalsvägen i Tumba.

Åtta nya flerbostadshus föreslås varav ett planeras vara ett trygghetsboende för en äldre målgrupp. Tre av husen planeras uppföras längs med Grödingevägen och anpassas till den befintliga bebyggelsen avseende våningstal och fasadmaterial. Fyra av husen planeras som gårdshus intill den skogsbeklädda slänten i den södra delen av planområdet. Dessa hus planeras vara lägre än gathusen, ha fasader i trä och anpassas till det naturnära läget och den kuperade terrängen.

Utöver de åtta husen innehåller förslaget en ny enkelriktad gårdsgata, tre bostadsgårdar med lekplatser och ett mindre torg inom kvarteret. På så sätt säkras tillgången på ytor för rekreation och lek för boende i de befintliga och tillkommande lägenheterna.

I förslaget har särskild hänsyn tagits till områdets naturvärden. En naturvärdesinventering har tagits fram för att identifiera värdefulla områden för biologisk mångfald och arter. Dessutom har en ekosystemtjänstanalys gjorts som visar vilka värdefulla ekosystemtjänster som finns i området.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Så här kan det komma att se ut i området. Källa: Total arkitektur

Vad händer nu?

Från den 30 augusti till den 20 september 2021 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du hitta mer information om projektet.

Publikt samrådsmöte hålls inte just nu

På grund av rådande pandemi hålls inget publikt samrådsmöte under samrådstiden. Däremot finns en presentation av förslaget, se länk nedan. Du kan även kontakta ansvarig planarkitekt för att ställa frågor.

Tyck till!

Lämna dina synpunkter på förslaget i formuläret nedan. Vi behöver ditt yttrande senast den 20 september 2021. Om du är sakägare behöver du lämna namn och adress/fastighetsbeteckning.

Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Så behandlar vi personuppgifter

Väljer du att lämna e-postadress får du bekräftelse via mejl och en kopia på din synpunkt.
Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare/planarkitekt
Felicia Sellgren
felicia.sellgren@botkyrka.se

Senast uppdaterad: