Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Björnen 23 och Vargen 12

Bakgrund

Planområdet ligger i Tumba. Förslaget till detaljplan syftar dels till att möjliggöra en förskola i två våningar på fastigheten Björnen 23. Där finns idag redan en förskola, Kungstäppan, som har plats för ca 80 barn. Den nya förskolan är tänkt att ha plats för 135 barn. I detaljplanen kommer trafiklösningar, dagvatten, buller, mm, att utredas. Även förskolegårdens storlek kommer att ses över så att tillräckligt med lekyta uppnås till förskolebarnen.

Utöver en ny förskola syftar också detaljplanen till att möjliggöra en ny byggnad med förråd för uthyrning på fastigheten Vargen 12 söder om förskolan. Detta innebär att dagens byggnad som inrymmer däckverkstad och taxiverksamhet rivs.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Planprocess

Här är vi nu

Uppdrag

 

Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Erik Åkesson
erik.akesson@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: