Öppna mobilmenyn

Harbro backe

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av cirka 550 bostäder i Storvreten nära Tumba centrums service och kommunikationer. Detaljplanen följer kommunens intentioner att utveckla och förtäta Storvreten i Tumba samt att förstärka an-knytningen mellan Storvreten och Tumba centrum.

Bakgrund

Planområdet ligger i Storvreten, nära Tumba centrum och cirka 600 meter öster om Tumba station och Tumba köpcentrum. Området ligger i en sluttning mellan Harbrovägen i syd och Bryggarvägen i norr och består idag av tätbevuxen skog.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av bostäder på del av fastigheten
Tumba 8:535, mellan Harbrovägen och Bryggarvägen. Även en liten del av fastigheten
Tumba 8:523 och Yrkesskolan 3 berörs av planarbetet.

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet.

Förslaget

Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra för bostäder i enlighet med intentionerna i Botkyrkas gällande översiktsplan och i strukturplanen för Storvreten.

Planen innebär att cirka 550 bostäder kommer att tillskapas, men även tillhörande tekniska anläggningar och angöringar samt platser för rekreation och passager i naturen. Planförslaget är anpassat till områdets topografi och har bearbetats för att minska intrånget i naturmarken.

Tre tydliga bostadskvarter med totalt tolv huskroppar bildas i de norra och södra delarna av planområdet. Naturen tillgängliggörs med kompletterande genvägar i form av gångstigar och trappor mellan kvarteren. Möjligheter till rekreation skapas i naturen där boende och förbipasserande kan mötas, leka och umgås.


Illustrationsbild över bebyggelseförslaget.

Illustrationsbild över bebyggelseförslaget. Källa: Arkitekthuset AB.

Illustrationsbild över Harbrovägen.

Illustrationsbild över Harbrovägen. Källa: Atkitekthuset AB.

Vad händer nu?

Från den 4 februari 2019 till den 25 februari 2019 hölls samråd för planförslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Caroline Cederholm
caroline.cederholm@botkyrka.se

Planarkitekt
Laura Mannino
laura.mannino@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: