Öppna mobilmenyn

Hästen 19

Nu pågår ett planarbete för att tillskapa fler bostäder nära Tumba centrums service och kommunikationer.

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt flerbostadshus på fastigheten Hästen 19. Gården på fastigheten utförs med mer grönska och parkering sker i huvudsak i parkeringsgarage under det nya flerbostadshuset.

Fastigheten Hästen 19 ligger på gränsen mellan Tumbas villabebyggelse och den tätare flerbostadshusbebyggelsen längs Grödingevägen. Projektet går i linje med översiktsplanens mål att komplettera befintlig bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen.

Vad händer nu?

Från den 8 november 2017 till och med den 29 november 2017 hölls samråd för förslaget. Inlämnade synpunkter är besvarade i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig under fliken ”Samrådshandlingar” nedan. Efter samrådet har planförslaget omarbetats och ett nytt samråd kommer att hållas under hösten 2019. Då kommer det nya planförslaget presenteras.

Planprocess och handlingar

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

SamrådsgredogörelsePDF

Samråd plankartaPDF

Samråd planbeskrivningPDF

BehovsbedömningPDF

Samråd dagvattenutredningPDF

Samråd PM om miljöteknisk markundersökningPDF

 

Kvar att göra

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: 08 april 2020

Kontakt

Planarkitekt
Marina Pavlova
marina.pavlova@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: 08 april 2020