Öppna mobilmenyn

Hästen 19

Nu prövas möjligheten att bygga ett nytt flerbostadshus med cirka 24 bostäder på fastigheten Hästen 19 och del av Tumba 8:514.

Bakgrund

Detaljplan ”förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för mellersta delen av Tumba” (plannummer 16-8) från 1963-05-18 gäller för området. Detaljplanen medger friliggande bostadshus i två våningar innehållande en till två lägenheter. Minsta tomtstorlek är 600 m2, maximal byggrätt 180 m2, varav 30 m2 uthus. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Hästen 19 omfattas av fastighetsplan för Hästen 18-23 (diarienr 115/67) från 13 augusti 1968, som avser gällande fastighetsgränser. Fastighetsplanen upphävs för Hästen 19 i samband med att föreliggande detaljplan vinner laga kraft.

Förslaget

Förslaget innebär att den befintliga byggnaden rivs och att ett flerbostadshus i fyra våningar med cirka 24 lägenheter byggs på fastigheten. De planerade huset kommer att ha en byggnadsarea på 325 kvm och högsta byggnadshöjd på +46,5 m med en takvinkel på 26-29 grader. Uteplatser planeras invid varje lägenhet i markplan, medan de övre våningarna har balkonger på byggnadernas södervända och norrvända fasader. Enligt planförslaget ska de hårdgjorda ytorna förminskas och grönytorna ska ökas jämfört med dagsläget.

Gemensamma gröna ytor planeras vid fastighets sydvästra del.

karta

Vad händer nu?

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Det innebär att en MKB inte ska tas fram för förslaget. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Från den 16 februari 2021 till den 9 mars 2021 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du hitta mer information om projektet.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls inte i år på grund av coronapandemin. Planhandlingarna finns utställda på kommunens hemsida samt i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2.

Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Marina Pavlova på tel: 0724507862

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 9 mars 2021. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När du skickar in handlingar till oss blir de offentliga handlingar. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Här kan du läsa mer om hanteringen av personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Marina Pavlova
marina.pavlova@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: