Öppna mobilmenyn

Kassmyraåsen del 1

Från industri till bostadsområde - nu prövas möjligheten att bygga bostäder i det nedlagda grustaget i Kassmyra.

Bakgrund

Planområdet ligger i den nordöstra delen av det nedlagda grustaget i Kassmyra och används idag till industriändamål. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av bostäder utmed Finkmossvägen. Omvandlingen av det före detta grustaget går i linje med översiktsplanen, där Kassmyra märks ut som specifikt utvecklingsområde för bostäder.

Från den 14 februari 2020 till den 9 mars 2020 hölls samråd för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kom in.

Illustration som visar området för detaljplanen Kassmyraåsen del 1.

Illustration som visar området för detaljplanen Kassmyraåsen del 1.

Förslaget

 Förslaget till detaljplan möjliggör att planområdet bebyggs med cirka 400 bostäder i form av flerbostadshus samt radhus. Detaljplanen möjliggör också för uppförande av en förskola, ett parkeringshus, en kvarterspark, ett torg med kringliggande lokaler samt tekniska anläggningar.

Den nya kvartersstrukturen förhåller sig till befintliga gator öster om Finkmossvägen samt topografin vid skogskullen väster om planområdet. Den nya bebyggelsen placeras så att siktlinjer mot naturen från Finkmossvägen inte hindras samtidigt som tillgängligheten till naturen förbättras genom en ny struktur av gator och passager.

Området ska anknyta till omgivande områden med avseende på gatunät och utformas med hänsyn till de angränsande småskaliga bostadsområdena. Samtidigt bidrar den nya bebyggelsen och kvartersstrukturen till en ny identitet i området.

Detaljplanen innebär att ny bebyggelse och tillhörande anordningar kommer att tillskapas och att naturmark samt mark för industriändamål tas i anspråk.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för förslaget.

Vad händer nu?

Från den 29 mars 2021 till den 23 april 2021 pågår granskning av planförslaget. Under rubriken "Granskningshandlingar" kan du hitta mer information om projektet.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till sbf@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 23 april 2021. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Här kan du läsa mer om hanteringen av personuppgifter

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Emma Rolfsson
emma.rolfsson@botkyrka.se

Planarkitekt
Zillah Edström Bood zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: