Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kassmyraåsen del 1

Den antagna detaljplanen för Kassmyraåsen del 1 innehåller cirka 400 bostäder i form av flerbostadshus och radhus. Detaljplanen möjliggör även uppförande av förskola, parkeringshus, lokaler, park och torg. 

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 16 december 2021 och vann laga kraft 7 februari 2022.

Bakgrund

Planområdet ligger i den nordöstra delen av det nedlagda grustaget i Kassmyra och används idag till industriändamål. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av bostäder utmed Finkmossvägen. Omvandlingen av det före detta grustaget går i linje med översiktsplanen, där Kassmyra märks ut som specifikt utvecklingsområde för bostäder.

Planförslaget ställdes ut på samråd under tiden 14 februari till 9 mars 2020 och på granskning under tiden 29 mars till 23 april 2021 2021.

Illustration som visar området för detaljplanen Kassmyraåsen del 1.

Illustration som visar området för detaljplanen Kassmyraåsen del 1.

Förslaget

Förslaget till detaljplan möjliggör att planområdet bebyggs med cirka 400 bostäder i form av flerbostadshus samt radhus. Detaljplanen möjliggör också för uppförande av en förskola, ett parkeringshus, en kvarterspark, ett torg med kringliggande lokaler samt tekniska anläggningar.

Den nya kvartersstrukturen förhåller sig till befintliga gator öster om Finkmossvägen samt topografin vid skogskullen väster om planområdet. Den nya bebyggelsen placeras så att siktlinjer mot naturen från Finkmossvägen inte hindras samtidigt som tillgängligheten till naturen förbättras genom en ny struktur av gator och passager.

Området ska anknyta till omgivande områden med avseende på gatunät och utformas med hänsyn till de angränsande småskaliga bostadsområdena. Samtidigt bidrar den nya bebyggelsen och kvartersstrukturen till en ny identitet i området.

Detaljplanen innebär att ny bebyggelse och tillhörande anordningar kommer att tillskapas och att naturmark samt mark för industriändamål tas i anspråk.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för förslaget.

Vad händer nu?

Bostäderna kommer att byggas i etapper och påbörjas under 2022. Genomförandet sker i enlighet med bygglovsprocessen.


Planprocess och handlingar

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Plankarta A1 Pdf, 842 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB.

Behovsbedömning Pdf, 873.2 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 3.9 MB.

Förstudie - Förorenad mark Pdf, 783.4 kB.

Gestaltningsprogram bilaga 1 Pdf, 1.8 MB.

Gestaltningsprogram bilaga 2 Pdf, 3.6 MB.

Gestaltningsprogram Pdf, 47 MB.

Höjdsättning Pdf, 272.6 kB.

Markteknisk undersökning Pdf, 1 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pdf, 1.8 MB.

Miljöteknisk markundersökning med bilagor Pdf, 4.3 MB.

Naturvärdesinventering bilaga 3 Pdf, 806.2 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 984.3 kB.

PM - Avfall Pdf, 509.5 kB.

PM - Geoteknik Pdf, 699.5 kB.

PM - Trafik Pdf, 7.5 MB.

Utredning av omgivningsbuller Pdf, 2.1 MB.

VA-utredning Pdf, 216.3 kB.


Kvar att göra

Granskning

Planhandlingar

Underrättelse om granskning Pdf, 84.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB.

Plankarta Pdf, 532.2 kB.

Samrådesredogörelse Pdf, 462.8 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3.9 MB.

Utredningar

Gestaltningsprogram Pdf, 58.1 MB.

Gestaltningsprogram bilaga 1 Pdf, 1.3 MB.

Gestaltningsprogram bilaga 2 Pdf, 756.5 kB.

Solstudie Pdf, 6.4 MB.

Trafik PM Pdf, 6.6 MB.

Utredning av omgivningsbuller Pdf, 2.1 MB.

Avfall PM Pdf, 473.2 kB.

Geoteknik PM Pdf, 516.3 kB.

Grundvatten Pdf, 4.1 MB.

Miljöteknisk undersökning med bilagor Pdf, 5.5 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 6 MB.

Skyfallsanalys Pdf, 19.6 MB.

VA-utredning Pdf, 1.1 MB.

Koncept för brandpostnät Pdf, 706.9 kB.

Redundans spillvattenpumpstation Pdf, 313 kB.

Granskningsutlåtande för detaljplan för Kassmyraåsen del 1 Pdf, 41.5 kB.

Antagande

Laga kraft

Plankarta laga kraft Pdf, 953.4 kB.

Planbeskrivning laga kraft Pdf, 2.9 MB.

Länstyrelsens beslut Pdf, 127.7 kB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Zillah Edström Bood zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: