Öppna mobilmenyn

Kassmyraåsen del 1

Från industri till bostadsområde - nu prövas möjligheten att bygga bostäder i det nedlagda grustaget i Kassmyra.

Bakgrund

Planområdet ligger i den nordöstra delen av det nedlagda grustaget i Kassmyra och används idag till industriändamål. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av bostäder utmed Finkmossvägen. Omvandlingen av det före detta grustaget går i linje med översiktsplanen, där Kassmyra märks ut som specifikt utvecklingsområde för bostäder.


Illustration som visar området för detaljplanen Kassmyraåsen del 1.

Illustration som visar området för detaljplanen Kassmyraåsen del 1.

Förslaget

Förslaget till detaljplan möjliggör att planområdet bebyggs med cirka 400 bostäder i form av flerbostadshus samt radhus. Detaljplanen möjliggör också för uppförande av en förskola, ett parkeringshus, en kvarterspark, ett torg med kringliggande lokaler samt tekniska anläggningar.

Den nya kvartersstrukturen förhåller sig till befintliga gator öster om Finkmossvägen samt topografin vid skogskullen väster om planområdet. Den nya bebyggelsen placeras så att siktlinjer mot naturen från Finkmossvägen inte hindras samtidigt som tillgängligheten till naturen förbättras genom en ny struktur av gator och passager.

Området ska anknyta till omgivande områden med avseende på gatunät och utformas med hänsyn till de angränsande småskaliga bostadsområdena. Samtidigt bidrar den nya bebyggelsen och kvartersstrukturen till en ny identitet i området.

Detaljplanen innebär att ny bebyggelse och tillhörande anordningar kommer att tillskapas och att naturmark samt mark för industriändamål tas i anspråk.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för förslaget.

Vad händer nu?

Från den 14 februari 2020 till den 9 mars 2020 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Emma Rolfsson
emma.rolfsson@botkyrka.se

Planarkitekt
Laura Mannino
laura.mannino@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: