Öppna mobilmenyn

Skyttbrink 27

Nu prövas möjligheten att utöka industrifastigheten Skyttbrink 27 samt att medge en tillbyggnad.

Bakgrund

Planområdet ligger i Skyttbrinks industriområde, strax väster om Tullinge. Planområdets areal är ca 2931 m2. Enligt gällande detaljplanen får den aktuella fastigheten användas för industri- och kontorsändamål. För det område där fastighetsägaren vill utvidga sin fastighet österut gäller användningen park eller plantering. En tiondel av fastigheten ska lämnas oexploaterad. Byggnader får uppföras i högst sex våningar. Ett tillägg till detaljplanen (E 28-07T) gäller för en del av Skyttbrinksvägen. Tilläggets syfte är att ta bort delar av utfartsförbudet. Genomförandetiden för detaljplaner har gått ut.

Granskning

Planområdet ligger i Skyttbrinks industriområde, strax väster om Tullinge. Planområdets areal är ca 2931 m2. Enligt gällande detaljplanen får den aktuella fastigheten användas för industri- och kontorsändamål. För det område där fastighetsägaren vill utvidga sin fastighet österut gäller användningen park eller plantering. En tiondel av fastigheten ska lämnas oexploaterad. Byggnader får uppföras i högst sex våningar. Ett tillägg till detaljplanen (E 28-07T) gäller för en del av Skyttbrinksvägen. Tilläggets syfte är att ta bort delar av utfartsförbudet. Genomförandetiden för detaljplaner har gått ut.

Från den 25 maj 2020 till 8 juni 2020 hölls granskning för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kom in.

Förslaget

På Skyttbrink 27 finns det möjlighet att utöka industrifastigheten samt att medge en tillbyggnad. Markanvändningen ändras till verksamhetsändamål. Den totala byggnadsytan bedöms till 1000m2 i två plan. Förslaget innebär att fastigheten utvidgas för att inrymma den nuvarande parkeringen. Totalt föreslås 26 parkeringsplatser på fastigheten. Två in/utfarter tillåts.

  • Från den 4 december 2019 till 10 januari 2020 hölls samråd för förslaget, och mellan 25 maj till 8 juni 2020 och 12 oktober till 26 oktober 2020 granskades förslaget.
  • Den 8 december 2020 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden.

Vad händer nu?

Den 14 januari 2021 vann detaljplanen laga kraft.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Marina Pavlova
marina.pavlova@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: