Öppna mobilmenyn

Skyttbrink 27

Nu prövas möjligheten att utöka industrifastigheten Skyttbrink 27 samt att medge en tillbyggnad.

Bakgrund

Planområdet ligger i Skyttbrinks industriområde, strax väster om Tullinge. Planområdets areal är ca 2931 m2. Enligt gällande detaljplan får den aktuella fastigheten användas för industri- och kontorsändamål. För det område där fastighetsägaren vill utvidga sin fastighet österut gäller användningen park eller plantering. En tiondel av fastigheten ska lämnas oexploaterad. Byggnader får uppföras i högst sex våningar. Ett tillägg till detaljplanen (E 28-07T) gäller för en del av Skyttbrinksvägen. Tilläggets syfte är att ta bort delar av utfartsförbudet. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Från den 4 december 2019 till 10 januari 2020 hölls samråd för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kom in.

Granskning

Planområdet ligger i Skyttbrinks industriområde, strax väster om Tullinge. Planområdets areal är ca 2931 m2. Enligt gällande detaljplanen får den aktuella fastigheten användas för industri- och kontorsändamål. För det område där fastighetsägaren vill utvidga sin fastighet österut gäller användningen park eller plantering. En tiondel av fastigheten ska lämnas oexploaterad. Byggnader får uppföras i högst sex våningar. Ett tillägg till detaljplanen (E 28-07T) gäller för en del av Skyttbrinksvägen. Tilläggets syfte är att ta bort delar av utfartsförbudet. Genomförandetiden för detaljplaner har gått ut.

Från den 25 maj 2020 till 8 juni 2020 hölls granskning för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kom in.

Förslaget

  • Planbeskrivning har kompletterats med bedömning om att uppvärmningen av den nya byggnaden kan ske med vattenburna system som kan anslutas till fjärrvärmenätet.
  • Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har reviderats med fokus på Lst synpunkt för miljökvalitetsnormer för vatten. Här önskade Lst ett recipientspecifikt perspektiv med ett fördjupat resonemang som tydligare visar hur planen medverkar till att MKN för vatten i vattenförekomsten kan följas.
  • En bestämmelse om utfartförbud har utgått från plankartan.
  • En bestämmelse om att ”makadammagasin får anläggas inom östra parkeringsytan” har införts på plankartan.

Vad händer nu?

Från den 12 oktober 2020 till den 26 oktober 2020 pågår förnyad granskning av planförslaget. Under rubriken "Granskningshandlingar" kan du hitta mer information om projektet. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 26 oktober 2020. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020

Kontakt

Planarkitekt
Marina Pavlova
marina.pavlova@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020