Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tumba 8:455

Nu prövas möjligheten att bygga 13 radhus på fastigheten Tumba 8:455.

Bakgrund

Detaljplan ”Förslag till stadsplan för området vid RÅDJURSVÄGEN, Skäcklinge, Tumba, Botkyrka kommun” (12-12) från 1986-12-17 gäller för området. Enligt stadsplanen får fastigheten bebyggas med fristående bostadshus om två våningar.

Fastigheten får bebyggas med högst en huvudbyggnad och en gårdsbyggnad om 200 kvm respektive 40 kvm byggnadsarea. Huvudbyggnad får innehålla högst två lägenheter. Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. Högsta byggnadshöjd är 6 m för huvudbyggnad och 3 m för gårdsbyggnad. Vind får inte inredas. Huvudbyggnads tak ska utformas som sadeltak med taklutning på 22 grader. Taklutning för gårdsbyggnader får ges lägst 14 grader. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Illustration

Förslaget

Förslaget innebär att den befintliga byggnaden rivs och att 13 radhus i två våningar med inredda vindar byggs på fastigheten. Fasaden är indragen från gatan för att ge plats för plantering, gemensamma parkering och infiltration av dagvatten. Huvudentréer till bostäderna kommer att ligga på östra sidan av husen.

Varje bostad planeras ha en byggnadsarea på ca 61 m2. Den högsta nockhöjd på radhusen planeras vara ca +60,0 meter. Taken på radhusbebyggelsen föreslås utformas som sadeltak och ges en lutning på 45 grader. Husen har förgårdsmark i öster och trädgårdar med altandäck i kvällssolläge i väster. Den nya bebyggelsen planeras få ett sammanhållet uttryck med en enhetlig färgsättning för att stärka identiteten i det nya området.

Vad händer nu?

Från den 27 juni 2022 till den 25 juli 2022 pågår granskning av planförslaget.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget via formuläet eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 25 juli 2022. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling.
De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt GDPR.Frivilligt

Frivilligt

Frivilligt. Väljer du att lämna din e-postadress får du bekräftelse via mejl och en kopia på din synpunkt.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Marina Pavlova
marina.pavlova@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Planprocess och handlingar

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

 

Här är vi nu

Gransking


Kvar att göra

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: