Öppna mobilmenyn

Tumba skog

I detaljplanen föreslås cirka 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station. Förslaget innefattar lamellhus och kvarter med tre till fem våningar, samt radhus med två till tre våningar.

Illustration som visar hur området Tumba skog kan komma att se ut

Illustration som visar hur området kan komma att se ut

wwewe

Om detaljplanen

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tumba skog i Tumba som syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse. Det planeras för 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station och en ny väg som går genom området och ansluter till KP Arnoldssons väg. Förslaget innefattar lamellhus och kvarter med tre till fem våningar, samt radhus med två till tre våningar. En ny väg som får namnet Blekängsvägen går genom området och ansluter till KP Arnoldsson väg. Blekängsvägen utförs som ett urbant stråk med några kommersiella lokaler mot gatan, kantstensparkering, trädplantering samt gång- och cykelbana. Rödstuhage Projekt AB som äger fastigheten Tumba 7:112 behöver avstå mark för allmänplats utan ersättning. Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900) med normalt planförfarande.

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2016-09-05 till 2016-09-26. Ett samrådsmöte om planförslaget hölls 2016-09-14 i Folkets Hus i Segersjö. Planförslaget har varit på granskning från den 17 maj 2017 till den 4 juli 2017 och från den 10 november 2017 till den 1 december 2017. Samtliga planhandlingar har funnits tillgängliga i kommunhuset, samt på kommunens hemsida under denna tid. Förslaget har även skickats till alla berörda, berörda remissinstanser, fastighetsägare och hyresgäster enligt upprättad sändlista.

Alla synpunkter som har kommit in under samråd och granskning (17 maj - 4 juli och 10 november – 1 december 2017) har sammanställts i en samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande tillsammans med kommunens svar. Efter granskning har samhällsbyggnadsförvaltningen gjort mindre justeringar i planförslaget som redovisas i granskningsutlåtandet. En kungörelseannons om granskningsutlåtande har publicerats i Dagens Nyheter den 18 januari 2018 eftersom det var ett stort antal personer som skulle meddelas om att granskningsutlåtande hade upprättats. 

Den 28 februari 2018 tillkännagav Botkyrka kommun beslutet om antagande av detaljplanen för Tumba skog genom att anslå protokollet på kommunens anslagstavla. En kungörelseannons har publicerats samma dag i Dagens Nyheter eftersom det var ett stort antal personer som skulle meddelas.

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen.

Vad händer nu?

Mark- och miljödomstolen beslutade att avslå de överklaganden som kommit in med bedömningen att kommunen handlagt planärendet på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning. Vid en avvägning mellan de enskilda och allmänna intressen som klagandena har fört fram och de intressen som planen syftar till att tillgodose, anser domstolen att det som klagandena anfört inte utgör tillräckliga skäl för att upphäva beslutet att anta detaljplanen.

Domen överklagades sedan till mark- och miljööverdomstolen. Den 13 juni 2019 beslutade mark- och miljööverdomstolen att ge prövningstillstånd för detaljplanen.


Översiktsbild över området Hamraåsen.

Översiktsbild över området. Fastighetsägarens ambition är att verksamheterna som finns i området i huvudsak ska vara kvar och att området ges möjlighet att kunna kompletteras med ytterligare verksamheter.

Senast uppdaterad: 22 april 2020

Kontakt

Projektledare
Emma Rolfsson
emma.rolfsson@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan