Öppna mobilmenyn

Tumba skog

I detaljplanen föreslås cirka 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station. Förslaget innefattar lamellhus och kvarter med tre till fem våningar, samt radhus med två till tre våningar.

Illustration som visar hur området Tumba skog kan komma att se ut

Illustration som visar hur området kan komma att se ut

Om detaljplanen

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tumba skog i Tumba som syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse. Det planeras för 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station och en ny väg som går genom området och ansluter till KP Arnoldssons väg.

Förslaget innefattar lamellhus och kvarter med tre till fem våningar, samt radhus med två till tre våningar. En ny väg som får namnet Blekängsvägen går genom området och ansluter till KP Arnoldsson väg.

Blekängsvägen utförs som ett urbant stråk med några kommersiella lokaler mot gatan, kantstensparkering, trädplantering samt gång- och cykelbana. Rödstuhage Projekt AB som äger fastigheten Tumba 7:112 behöver avstå mark för allmänplats utan ersättning. Detaljplanen har upprättats enligt PBL (2010:900) med normalt planförfarande.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i februari 2018. Detaljplanen överklagades sedan till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog de överklaganden som hade inkommit. Mark- och miljödomstolens dom överklagades till mark- och miljööverdomstolen.

Vad händer nu?

Mark- och miljööverdomstolen har nu beslutat att avslå de överklaganden som kommit in efter kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att kommunen har hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning. Mark- och miljööverdomstolen anser att det kan föreligga en viss brist i naturvärdesinventeringen. Men samma domstol anser också att inventeringen tillsammans med det övriga underlaget har varit tillräckligt för att detaljplanens konsekvenser på miljön ska kunna bedömas på ett godtagbart sätt.

Mark- och miljööverdomstolens dom kan inte överklagas. Det medför att detaljplanen vinner laga kraft 2020-10-28. Att detaljplanen vinner laga kraft innebär att den kan börja genomföras.

Utbyggnad av den nya vägen genom området (Blekängsvägen) samt ombyggnation av del av KP Arnoldssons väg ingår i den första etappen. I den första etappen byggs också en ny parkeringsplats samt en ny gångbana längs del av Kyrkvärdsvägen, enligt en överenskommelse med Botkyrkabyggen. Byggnation av den första etappen beräknas påbörjas i början av år 2021.

Illustration. Flerbostadshus, tallar, människor. Blå himmel.

Det planeras för 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station och en ny väg som går genom området och ansluter till KP Arnoldssons väg.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Emma Rolfsson
emma.rolfsson@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: