Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tuna torg

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utveckla området vid Tuna torg med bostäder och service.

Bakgrund

Exploatören är intresserad av att utveckla området med bostäder och service. Byggherren har framfört idéen att bygga ett av husen på ca 15 våningar som skulle fungera som ett landmärke i området.

Vilken omfattning av exploatering som är lämplig på platsen ska utredas under planprocessen. Att pröva bygga ett högre hus till område, innebär att huset kommer bli väl synligt i stadsdelen från flera håll. Det innebär att gestaltningsfrågor är viktiga för projektet. Planområdet gränsar till riksintresseområde för kulturmiljövård runt Tumba bruk och därför ska kulturmiljöutredning göras. Den utredningen kan ha sin inverkan på hur de framtida hus kan gestaltas.

Nuvarande fastighetsgränser mellan Kyrkoherden 1 och Kyrkoherden 2 behöver justeras då delar av det allmänna torget hamnar på Botkyrkabyggens fastighet. Frågan ska utredas i samråd med Botkyrkabyggen huruvida den aktuella markbiten ska fortsätta vara del av allmän platsmark som idag eller om den ska bli del av bostadgården på fastigheten Kyrkoherden 2.

Förutom det kan delar av gatumarken behöva formas om för att kunna ha ett samspel med den planerade förtätningen.


Översikt över planområdet vid Tuna torg

Översikt över planområdet.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdraget den 19 mars 2019 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Förslaget planeras att tas upp på samråd i mitten av 2022. I samband med det kommer möjligheten att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Simon Aspenberg
simon.aspenberg@botkyrka.se

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Handlingar

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: