Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Detajplaneprogram för Kassmyra

Kommunen ska upprätta ett detaljplaneprogram för Kassmyraåsen och hur området kan utvecklas. Arbetet ska inledas med en dialog med berörda mark- och fastighetsägare om hur en vision skulle kunna se ut. Hänsyn ska tas till de förutsättningar och utmaningar som finns för området, såsom vattenhantering, buller och med särskilt fokus på miljö och natur.

Plan för Kassmyra

Plan för Kassmyra

Bakgrund till Kassmyra som område

Hela området är c:a 180 ha stort och omfattar hela Kassmyra grustag, väg 225, samt ett antal kommunala vägar, bostäder mindre verksamhetsområden och grönytor. Större delen av marken i området ägs av olika privata markägare. Verksamheter som finns i området är bland annat, bana för mountainbike, diverse bilverkstäder och område för avfallsupplag.

I princip saknar hela området idag detaljplan och det är kommunens översiktsplan som gäller för området. Vid en exploatering av området gäller att de norra delarna ska bebyggas som medeltät stadsbygd och de södra delarna av området som gles stadsbygd. Där emellan ska det finnas ett grönt samband som inte får byggas för eller blockeras. Det gröna sambandet kopplar samman Vinterskogen i väster med Lida i öster.

Kommunens planer

Kommunens planer syftar både till att förtäta, komplettera service i kollektivtrafiknära lägen och att skapa mer sammanhängande stadsbygd med en väg- och bebyggelsestruktur som länkar samman stadsdelar med varandra. Kommunen har i sin översiktsplan pekat ut området som medeltät blandning av glesbygd och stadsbygd. Det betyder att området ger möjlighet till variation av byggelse.

Då Kassmyra området upptar en stor yta och kan möjliggöra för ökad bebyggelse är det av vikt att planeringen sker stegvis och att samtal ska ske med berörda markägare. Det här är ett viktigt steg mot att bidra till kommunens mål om att bygga 1000 bostäder per år i Botkyrka.

För kommunen är miljöskyddet en prioritering. Dels ligger fokus på skydd av vatten, dels ska sammanhängande grön- och naturområden säkras.

Planprogrammet, kan dels svara på hur kommunen ser på en övergripande bebyggelse, både i avseende till antalet bostäder och en idé om variation i bebyggelsen, m.m. Framtagandet av planen ska ske i dialog och samverkan med berörda fastighetsägare. Syftet med planprogrammet är även att få en del förutsättningar prövade mot olika remissinstanser.

Tidsplan

Vi bedömer att projekt kommer att pågå under ett års tid med start våren 2021 och med sikte på ett godkänt detaljplaneprogramunder våren 2022.

Planprocess och handlingar

Här är vi nu

Uppdrag

Förslag till detaljplaneprogram inför detaljplaneläggning

Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Kontakt

Projektledare
Per-Anders Framgård
per-anders.framgard@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se