Öppna mobilmenyn

Grindstugan

Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i naturnära läge i Grödinge.

Bakgrund

I Botkyrkas översiktsplan som antogs i maj 2014 pekas Grödinge ut som ett område där det ska ges utrymme för nya bostäder på landsbygden. Landskapskaraktären ska tas tillvara och nya bostäder ska placeras i bryn, intill vägar eller i kanten till det öppna landskapet. Den nya bebyggelsen ska samlas i små grupper och i närmaste anslutning till vägar, kommunikation och i de stråk där kommunalt vatten och avlopp planeras.

Planområdet ligger i Grödinge väster om Kagghamra tomtområde. Ett detaljplaneförslag har tagits fram för Grindstugan och från den 1 februari till den 1 mars 2021 hölls samråd för planförslaget.

Förslaget

Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 40 bostadsenheter i form av enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus.

Kartliknande illustration

Illustration Grindstugan

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samråd” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu?

Från den 5 juli till den 19 augusti 2021 pågår granskning av planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Granskning" kan du hitta alla aktuella planhandlingar och utredningar.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till sbf@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 19 augusti 2021. Sakägare som under granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Ortofoto som visar ungefärlig planområdesgräns.

Ortofoto som visar ungefärlig planområdesgräns.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Lotta Kvist
lotta.kvist@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: