Öppna mobilmenyn

Grindstugan

Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i naturnära läge i Grödinge.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetar ett förslag till detaljplan i Grödinge

Syftet med planen är att pröva möjlighet att bygga bostäder i form av radhus och enbostadshus i naturnära läge inom del av fastigheten Snäckstavik 3:110 på totalt drygt 40 enheter.

Planområdet ligger väster om Kagghamraområdet vid Grindstugan, Skinnarviksdalen, strax väster om Grödingeleden samt avgränsar med väg 570 i söder, väghållaren för vägen är trafikverket. Områdets yta är drygt 5 hektar och består främst av skogsmark på olika marknivåer, delar av mark är igenväxt. Mot söder har området en vacker utsikt över öppet jordbrukslandskap. Den nya bebyggelsen ska ansluta varsamt till befintlig natur samt anpassas till landskapet och dess kulturmiljövärden. Bl.a. kommer natur-, miljö- och kulturmiljöfrågor utredas inom ramen för detaljplanearbetet.

Allmänhetens tillgänglighet till viktiga platser i omgivningen ska kvarstå.

Planen följer översiktsplanens (ÖP) intensioner som gäller Grödinge och landsbygden i övrigt. Utrymme ges för mindre grupper med nya bostäder i närheten av huvudvägarna i Grödinge samt på platser med möjlighet till anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.

 

Ortofoto som visar ungefärlig planområdesgräns.

Ortofoto som visar ungefärlig planområdesgräns.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdraget 12 juni 2018 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Lotta Kvist
lotta.kvist@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Handlingar

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: