Öppna mobilmenyn

Kagghamra

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att omvandla fritidshusområdet till permanentboende samt möjliggöra viss förtätning med nya bostäder.

Bakgrund

Kagghamra är ett fritidshusområde där allt fler väljer att bosätta sig permanent. Fler boenden har medfört en ökad miljöbelastning på vatten och avlopp i området. Flertalet enskilda avloppsanläggningar uppnår inte godtagbar rening och bidrar idag med näringsläckage, vilket påverkar recipienten Kaggfjärden. För att komma tillrätta med de miljöproblem som uppstått bygger kommunen ut kommunalt vatten och avlopp i området. I samband med utbyggnaden prövar kommunen möjligheten att omvandla fritidshusområdet till permanent boende.

Förslaget

Detaljplanen är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanent boende samtidigt som kommunalt vatten och avlopp byggs ut i området. Omvandlingen ska ske med hänsyn till områdets förutsättningar och karaktär. Byggnadernas placering och utformning ska anpassas till befintlig terräng och större markingrepp ska undvikas. Vid markarbeten som påverkar viktiga dagvattenflöden ska sekundära avrinningsstråk säkerställas.

Vad händer nu?

Granskning om detaljplanen genomfördes 9 december 1019 till den 10 januari 2020. De synpunkter som kommit in har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Efter det har Kagghamra samfällighetsförening lämnat synpunkter gällande den gemensamt ägda marken inom fritidshusområdet. Synpunkterna innebär att planförslaget kommer att bearbetas ytterligare.


Senast uppdaterad: 03 september 2020

Kontakt

Planarkitekt
Zillah Edström Bood
zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: 03 september 2020