Öppna mobilmenyn

Kagghamra

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att omvandla fritidshusområdet till permanentboende samt möjliggöra viss förtätning med nya bostäder.

Bakgrund

Kagghamra är ett fritidshusområde där allt fler väljer att bosätta sig permanent. Fler boenden har medfört en ökad miljöbelastning på vatten och avlopp i området. Flertalet enskilda avloppsanläggningar uppnår inte godtagbar rening och bidrar idag med näringsläckage, vilket påverkar recipienten Kaggfjärden. För att komma tillrätta med de miljöproblem som uppstått bygger kommunen ut kommunalt vatten och avlopp i området. I samband med utbyggnaden prövar kommunen möjligheten att omvandla fritidshusområdet till permanent boende.

Förslaget

Detaljplanen är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende samtidigt som kommunalt vatten och avlopp byggs ut i området. Omvandlingen ska ske med hänsyn till områdets förutsättningar och karaktär. Byggnadernas placering och utformning ska anpassas till befintlig terräng och större markingrepp ska undvikas. Vid markarbeten som påverkar viktiga dagvattenflöden ska sekundära avrinningsstråk säkerställas.

Vad händer nu?

Från den 7 december 2020 till den 11 januari 2021 pågår granskning 2 av planförslaget. Nedan hittar du granskningshandlingar med mer information om projektet.

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 11 januari 2021. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Här kan du läsa mer om hanteringen av personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Zillah Edström Bood
zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: