Öppna mobilmenyn

Kagghamra

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att omvandla fritidshusområdet till permanentboende samt möjliggöra viss förtätning med nya bostäder.

Bakgrund

Kagghamra är ett fritidshusområde som byggdes ut på 1960-talet. Allt fler har valt att flytta ut till området och idag bebos flera av fritidshusen året om. Detta har medfört en ökad belastning på miljön, både grundvattenuttag och påverkan från enskilda avlopp har blivit större. För att komma till rätta med miljöproblemen bygger kommunen ut kommunalt vatten och avlopp i området.

Förslaget

Detaljplanen är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området. Omvandlingen ska ske med hänsyn till områdets förutsättningar och karaktär. Byggnadernas placering och utformning ska anpassas till befintlig terräng och större markingrepp ska undvikas. Vid markarbeten som påverkar viktiga dagvattenflöden ska sekundära avrinningsstråk säkerställas.

Vad händer nu?

Den 23 juni 2021 vann detaljplanen laga kraft.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling.
De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Planprocess och handlingar

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Granskning 1

Granskning 2

Antagande

Laga kraft

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Plankarta 1 Pdf, 1.1 MB.

Plankarta 2 Pdf, 918.9 kB.


Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Zillah Edström Bood
zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: