Öppna mobilmenyn

Sibble

Inom området pågår arbete med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp. I samband med det prövas möjligheten att förtäta området genom att upphäva den
planbestämmelse som reglerar antalet fastigheter inom kvartersmarken.

Bakgrund

Inom området finns en hälsorisk med höga halter av radon i hushållsvattnet. För att komma tillrätta med problemet bygger nu kommunen ut kommunalt vatten och avlopp. I samband med det prövas möjligheten att förtäta området genom att upphäva planbestämmelsen som reglerar antalet fastigheter.

Den ändring av detaljplan 77-06 från år 1988 (med tidigare planändring 1995) som nu tas fram, avser att enbart pröva möjligheten att upphäva gällande bestämmelser om fastighetsindelning. Syftet är att åstadkomma enhetliga fastighetsindelningsbestämmelser inom planområdet. Detta innebär att planbestämmelsen som reglerar högsta antal tomtplatser avsedda för bebyggelse tas bort. Övriga bestämmelser kommer fortsätta att gälla.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdraget 2014-01-07 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.


Ortofoto som visar området Sibble.

Ortofoto som visar området Sibble.

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

 

Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: 23 april 2020

Kontakt

Planarkitekt
Mathew Newton
mathew.newton@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan