Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sibble

Inom området pågår arbete med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp. I samband med det prövas möjligheten att förtäta området genom att upphäva den
planbestämmelse som reglerar antalet fastigheter inom kvartersmarken.

Bakgrund

Inom området finns en hälsorisk med höga halter av radon i hushållsvattnet. För att komma tillrätta med problemet bygger nu kommunen ut kommunalt vatten och avlopp. I samband med det prövas möjligheten att förtäta området genom att upphäva planbestämmelsen som reglerar antalet fastigheter.

Förslaget

Utbyggnaden av kommunalt vatten kan ge förutsättningar för en förbättrad miljö och hälsa i området, samt möjliggöra för fler friliggande enbostadshus. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Detta innebär att planbestämmelsen som reglerar högsta antal tomtplatser avsedda för bebyggelse tas bort för att möjliggöra avstyckningar av tomter som är större än 4000 m2.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Planprocessen" kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu?

Från den 30 november 2020 till 14 december 2020 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Ortofoto som visar området Sibble.

Ortofoto som visar området Sibble.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Lotta Kvist
lotta.kvist@botkyka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: