Öppna mobilmenyn

Slättmalm

Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i östra Vårsta. I natur- och sjönära läge planeras 350 nya bostäder i småhus och låga flerbostadshus, samt en förskola.

Bakgrund

Ett förslag till detaljplan för Slättmalm, i östra Vårsta, har tagit fram. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 oktober 2017 att förslaget skulle sändas ut för samråd och för granskning.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa ett bostadsområde med naturnära bebyggelse i östra Vårsta inom Malmbro Gård 1:4, Vårsta 1:20 och Vårsta 1:14 m.fl. fastigheter.

I detaljplanarbetet utreds också behovet av en ny förskoletomt och tomt för gruppboende.

Förslaget

Planområdet ligger cirka 700 meter öster om Vårsta centrum och norr om Nynäsvägen. Området utgörs huvudsakligen av en sedan länge nedlagd grustäkt som, förutom vissa lokala höjder, sluttar mot sydväst. Förslaget innebär att 350 naturnära bostäder i form av friliggande villor, rad- och parhus och även flerbostadshus kan tillkomma i området som kallas Slättmalm. Förutom bostäder föreslås även en förskola, en kvarterspark gruppboenden och en entréplats (ny infart från väg 225 till planområdet) med bl.a. plats för återvinning och viss allmän parkering.

Inom ramen för detaljplanearbetet har bland annat natur-, miljö- och kulturmiljöfrågor utretts. Gröna samband skapas genom området som knyter området till sin omgivning och kopplar ihop viktiga platser med varandra. En grön genväg ska skapas mellan övriga Vårsta och naturområdet i öster, där en tydlig entré till Sörmlandsleden i öster ingår. Trafikmatningen föreslås, efter bearbetning av samrådsförslaget, ske via Nynäsvägen (väg 225) medan kopplingar för gång- och cykeltrafik mellan befintliga bostadsområden och föreslaget område fortfarande finns i flera punkter.

Från och med den 8 november 2017 till och med den 29 november 2017 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Vad händer nu?

Från den 14 september 2020 till den 12 oktober 2020 pågår granskning av
planförslaget. Under rubriken "Granskningshandlingar" kan du hitta mer information om projektet. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se (kostnad för utskrift faktureras).

Tyck till

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 12 oktober 2020.

Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Exploatören, Villamarken exploatering i Stockholm AB, har meddelat att det för närvarande inte finns någon möjlighet att lämna intresseanmälan för bostad/tomt i Slättmalm. Så fort exploatören har mer information om detta, längre fram under planprocessen, kommer en länk till deras information att läggas ut här. Exploatören bedömer att detta kan ske senast inför beslut om antagande av detaljplanen.

Senast uppdaterad: 17 september 2020

Kontakt

Projektledare
Caroline Cederholm
caroline.cederholm@botkyrka.se

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan