Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Slättmalm

Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i östra Vårsta. I natur- och sjönära läge planeras 350 nya bostäder i småhus och låga flerbostadshus, samt en förskola.

Bakgrund

Ett förslag till detaljplan för Slättmalm, i östra Vårsta, har tagit fram. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 oktober 2017 att förslaget skulle sändas ut för samråd och för granskning.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa ett bostadsområde med naturnära bebyggelse i östra Vårsta inom Malmbro Gård 1:4, Vårsta 1:20 och Vårsta 1:14 m.fl. fastigheter.

I detaljplanarbetet utreds också behovet av en ny förskoletomt och tomt för gruppboende.

Vad händer nu?

Från den 14 september 2020 till den 12 oktober 2020 granskades förslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget kunna antas av kommunfullmäktige.

Exploatören, Villamarken exploatering i Stockholm AB, har meddelat att det för närvarande inte finns någon möjlighet att lämna intresseanmälan för bostad/tomt i Slättmalm. Så fort exploatören har mer information om detta, längre fram under planprocessen, kommer en länk till deras information att läggas ut här. Exploatören bedömer att detta kan ske senast inför beslut om antagande av detaljplanen.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Simon Aspenberg
simon.aspenberg@botkyrka.se

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: