Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Trafiksäkerhet

Kommunen arbetar på många olika sätt för att förbättra trafiksäkerheten, bland annat genom införandet av 30-zoner i hela kommunen.

30-zonerna införs kommundel för kommundel och för närvarande är hastighetssänkningarna helt genomförda i Tullinge och Vårsta. I Tumba pågår genomförandet av 30-zonerna.

Farthinder

Kommunen får in många önskemål om hastighetsdämpande åtgärder. Generellt sett är vi mycket restriktiva med att anlägga farthinder som exempelvis gupp eller avsmalningar, särskilt på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 km/tim. För att ett farthinder ska bli aktuellt krävs stora trafikmängder i kombination med att trafiken håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet och gatans standard. Dessutom måste vi avväga hur stor hastighetsdämpande effekt en åtgärd har i förhållande till kostnaden för anläggandet, drift och underhåll. Därför kan vi mycket sällan tillmötesgå önskemål om farthinder.

Vid dåliga markförhållanden är det heller inte möjligt att anlägga gupp eftersom det kan medföra vibrationer i närliggande fastigheter när trafiken passerar guppen. De bör heller inte anläggas längs gator med busstrafik då de kan orsaka arbetsmiljöproblem för bussförarna.

Kommunen använder inte längre blomlådor och liknande "lösa" hinder. Anledningen är att dessa kan flyttas och då utgör en trafikfara. Av samma anledning är det därför inte tillåtet att själv sätta ut blomlådor på kommunala gator. Kommunen har rätt att ta bort blomlådor eller andra lösa föremål som ställs ut.

Fartkameror

En fartkamera, också kallat trafiksäkerhetskamera, förvaltas av Trafikverket och är därför en åtgärd som i dagsläget enbart installeras på de statliga vägarna. Det finns önskemål från kommunernas håll om att tillåta permanenta trafiksäkerhetskameror även på de kommunala vägarna, och det sker just nu utredningar om hur det skulle kunna gå till. I nuläget är det dock fortfarande inte möjligt för Botkyrka kommun att sätta upp trafiksäkerhetskameror.

Barn och trafik

Många föräldrar upplever att trafiken är ett hot mot deras barn och känner stor oro. Vi arbetar kontinuerligt med att inventera och förbättra barns skolvägar så att fler barn ska kunna gå och cykla till skolan på ett tryggt och säkert sätt. Samtidigt uppnår de flesta barn ett trafikmoget beteende först i 12-års åldern och vi rekommenderar därför att yngre barn som vistas i trafiken är i sällskap tillsammans med en vuxen.

Övergångsställen

Övergångsställen är framförallt en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Forskning visar att markerade övergångsställen utan andra åtgärder leder till en ökning av antalet olyckor både för fotgängare och för motorfordon.

Den första förutsättningen för ett övergångsställe är att det är så mycket trafik på gatan att det helt enkelt är svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångsställe. Vidare krävs att det är god sikt och finns en tydlig efterfrågan att gå över just där, det vill säga att det finns målpunkter på båda sidor om vägen. På lokalgator, med hastighetsbegränsningen 30 km/tim är dessa kriterier oftast inte uppfyllda.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: