Öppna mobilmenyn

Frågor och svar om ökad valmöjlighet i hemtjänsten

Medborgare som beviljats hemtjänst har från september 2020 möjlighet att välja mellan fem utförare. Här svarar vi på vanliga frågor om ökad valmöjlighet.

Om att välja hemtjänst

Vilka utförare kan jag välja mellan?
Du som beviljats hemtjänst kan välja mellan fem utförare, fyra privata företag eller Botkyrka kommuns hemtjänst. Läs mer om utförarna här. 

Hur väljer jag hemtjänst?
Ange ditt val i e-tjänsten eller på den valblankett som du får av din handläggare.

Jag har enbart trygghetslarm, ska jag också välja?
Ja, du som har trygghetslarm väljer också vilken hemtjänst som ska komma hem till dig om du behöver larma.

Måste jag välja?
Nej, du behöver inte välja. Väljer du inte får du hjälp av den hemtjänst som har ledigt utrymme. Ett aktivt val ökar möjligheten att få den utförare du vill ha.

Vad händer om jag inte väljer utförare?
Om du inte väljer kommer du att tilldelas en utförare utifrån utrymme. Ett aktivt val ökar möjligheten att få den utförare du vill ha.

Får jag den utförare jag väljer?
Botkyrka kommun är noga med att du ska få bästa möjliga omsorg, vilken hemtjänst du än väljer. Vi bygger därför ut valmöjligheterna stegvis för att säkerställa kvaliteten. Det innebär att utförarna har ett begränsat utrymme. Du har möjlighet att välja utförare av hemtjänst, men du kanske inte får det val du gjort på en gång, utan kan ställa sig i kö.

Hur lång tid kommer det att ta innan jag får den utförare jag står i kö till?
Det beror på hur många som står i kön och om någon byter som står innan dig. Vi kommer att höra av oss till dig när det finns en ledig plats.

Kan jag byta hemtjänst?
Ja, du kan ställa dig i kö till en annan av Botkyrkas utförare. Kontakta din biståndshandläggare om du vill byta. Din biståndshandläggare informerar dig om när din önskade utförare kan ta emot dig.

Om utförarnas tjänster

Får jag mer stöd beroende på vilken hemtjänst jag väljer?
Du får samma stöd enligt sitt biståndsbeslut, oavsett utförare.

Får de privata utförarna marknadsföra sig mot medborgare?
Ja, de får vända sig till brukarna med information, men de ska ske enligt god marknadsföringssed.

Får privata utförare erbjuda extra tjänster - till exempel extra städ?
Nej, de får inte erbjuda extra tjänster utan i upphandlingen ingår endast biståndsbedömda insatser och egen tid.

Kostar utförarna olika mycket?
Avgiften är densamma vilken hemtjänst du än väljer.

Vad händer med Egen tiden inom hemtjänsten?
Botkyrkas satsning på Egen tid inom hemtjänsten gäller för alla utförare. Egen tid är Botkyrkas satsning på sociala kontakter, som innebär att alla hemtjänsttagare över 65 år får en timme i månaden med sin kontaktman. En timme som enbart viks åt den sociala kontakten. Externa utförarna ska behandlas likadant som de kommunala, dvs. att samma villkor ska gälla oavsett utförare.

Kan jag få hemtjänst på ett annat språk?
Det beror vilken utförare du väljer. Läs mer om utförarna här.

Om kvalitet, kontroll och coronaviruset

Hur tar ni hänsyn till situationen med coronaviruset?
Alla utförare, privata som kommunens egen hemtjänst, ska ge hemtjänst med samma kvalitet. Botkyrka kommun ställer krav på att utförarna ska följa Socialstyrelsens basala hygienrutiner i vård och omsorg samt de rutiner och handlingsprogram som finns hos Smittskydd och Vårdhygien i Region Stockholm. Hemtjänstutföraren ansvarar för att hålla en god hygienisk standard samt en god och säker omsorg med minimal risk för spridning av smitta. Utförarna ska också hålla sig uppdaterade kring myndigheters riktlinjer kring coronaviruset, till exempel Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Personal hos samtliga utförare har erbjuds vaccin mot covid-19 från januari 2021.

Hur kontrollerar ni att utförarna följer hygienrutinerna?
Botkyrka kommun har en tät dialog med utförarna för att förtydliga de krav som ställs, och att samtliga utförare följer hygienrutiner och smittskydd. Botkyrka kommun ansvarar för att kontinuerligt följa upp utförarnas verksamhet. Arbetet med att begränsa smittspridningen kommer att vara en viktig del av uppföljningen och den löpande dialogen med utförarna.

Kommer de externa utförarna att ha skyddsutrustning?
De externa utförarna har samma krav som kommunens egen hemtjänst att ha skyddsutrustning.

Har ni kontrollerat hur utförarna har arbetat med anledning av coronaviruset i andra kommuner?
Utifrån de utförare som lagt anbud i upphandlingen om att få utföra hemtjänst i Botkyrka har en noggrann utvärdering skett, dels utifrån de kvalitetskrav som ställts, dels utifrån hur företaget fungerat. De företag som Botkyrka valt att ingå avtal med är företag som är verksamma i andra kommuner sedan flera år tillbaka och därför är det möjligt att säkerställa att verksamheten motsvarar de krav som ställs t.ex. kring hygienrutiner och smittskydd.

Hur ska Botkyrka kommun säkra kvaliteten på utförarna?
Botkyrka kommun har ansvar för att kontrollera alla aktörer som ska leverera hemtjänst i kommunen. Alla utförare ska behandlas lika och ges samma möjligheter att leverera med god kvalitet. Den modell som Botkyrka kommun kommer att arbeta efter innebär att antalet utförare begränsas och att kommunen etablerar ett nära samarbete med dem. Det underlättar kontrollen. Botkyrka kommun gör löpande uppföljningar av utförarnas arbete, inklusive kommunens egen hemtjänst.

Vilka krav har ni ställt?
Här kan du läsa mer om några av de krav som Botkyrka kommun ställt på de externa utförarna

Om beslutet att införa ökad valmöjlighet

Varför införs ökad valmöjlighet inom hemtjänsten?
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 att upphandla externa utförare (privata företag, ideella organisationer) inom hemtjänsten. Beslutet var resultat av en en utredning inom mittenmajoriteten i Botkyrka kommun. Fullmäktige beslutade då även att de externa utförarna ska vara igång senast i januari 2021. Efter beslutet i maj 2019 har upphandlingen av externa utförare förberetts och genomförts.

Vad innebär det att medborgare får ökad valmöjlighet?
Före januari 2021 har det enbart funnits hemtjänst i kommunens regi. Beslutet som kommunfullmäktige har tagit innebär att även externa utförare (privata företag, ideella organisationer) ska få möjlighet att leverera hemtjänst i Botkyrka från januari 2021.

Vad är syftet med ökad valmöjlighet?
Medborgare har frågat efter att få välja utförare av hemtjänst. Politiken ser valmöjligheter som ett sätt att få fler nöjda medborgare inom omsorgen, öka kvaliteten och ge medborgarna större möjligheter att påverka sin vardag.

Hur införs ökad valmöjlighet?
I september 2020 fick medborgare som beviljats hemtjänst möjlighet att välja hemtjänst. Före den 15 december får medborgare besked om valet av utförare. I januari 2021 är utförarna på plats och ger stöd till medborgarna. Från januari 2021 införas valmöjligheterna i lugn takt under ett antal år. På sikt är målet att 50 procent av hemtjänsten ska utföras av externa utförare och att Botkyrkaborna får fem alternativ att välja mellan. Valmöjligheterna byggs ut succesiv med hjälp av LOU (lagen om offentlig upphandling). För att ge medborgarna möjlighet till välgrundade val kommer andelen externa utförare växa i takt med att kommunen ställer om. Det här innebär att medborgare får vald utförare i mån av utrymme, precis som vid val av skola eller vårdcentral.

Varför ska det ta flera år att bygga upp valmöjligheterna fullt ut till 50 procent?
Hållbarhet och kvalitet står i centrum för Botkyrkas modell för ökad valmöjlighet. Det handlar om kommunens möjlighet att ställa om, och för företagen att växa på ett stabilt sätt för att kunna ge medborgare omsorg med god kvalitet. Arbetsgruppen som arbetat fram förslaget om ökad valmöjlighet har tagit del av erfarenheter från andra kommuner och sett att de som inte varit rätt förberedda har fått problem. Bland annat med ökade kostnader och oseriösa företag som etablerar sig.

Vad innebär förslaget för jobben inom den kommunala hemtjänsten?
Arbetstillfällena kommer på sikt att minska inom den kommunala hemtjänsten, och det kan lösas genom att man lägger upp verksamheten med färre timanställda och fler tillsvidareanställda. En viktig utgångspunkt för utredningen har varit att göra en hållbar och långsiktig omställning, och att vara en bra arbetsgivare.

Varför inför kommunen inte ett valfrihetssystem enligt LOV (lagen om valfrihetssystem)?
Arbetsgruppen som jobbade fram förslaget om valmöjligheter har gått igenom för- och nackdelarna med olika sätt att utforma valmöjligheter. Det finns två lagstiftningar att välja mellan, LOV (lagen om valfrihetssystem) eller LOU (lagen om offentlig upphandling). Med de målsättningar som Botkyrka kommun har satt upp för valmöjligheterna anser man att en upphandling med LOU är att föredra. Det handlar bland annat om att kunna styra så att medborgare i hela kommunen får samma eller likvärdiga möjligheter att välja, och då fungerar LOU bättre. Med LOV är det utförarna som bestämmer var de vill vara verksamma, och erfarenheter visar att många då väljer att etablera sig i centrala delar. LOV kan också föra med sig ett stort antal utförare, och det kan bli svårare att göra ett informerat val. Med LOU väljer kommunen hur många utförare som får etablera sig och hur stor andel av verksamheten de får. Kommuner som använt LOV har också fått ökade kostnader för administration.

Vilka satt i arbetsgruppen som tog fram förslaget om valmöjligheter?
Arbetsgruppen leddes av kommunalrådet Tuva Lund (S). I gruppen ingick Caroline Blom (KD), Niklas Gladh (MP), Jens Vollmer (L) samt Sonja Jonasson (C). Gruppen hämtade stöd av sakkunniga på vård- och omsorgsförvaltningen.

Vad var arbetsgruppens uppdrag?
Arbetsgruppens uppdrag var att utreda hur valmöjligheterna ska utformas med hänsyn till god kvalitet, effektiv användning av skattemedel och att Botkyrka kommun bibehåller kontroll över omsorgen. Botkyrkaborna ska få den omsorg de behöver och ha fortsatt självbestämmande över sin vardag.

Hur har arbetsgruppen jobbat?
Arbetsgruppen har hämtat erfarenheter från andra kommuner, tagit del av medborgarnas åsikter, haft dialog med pensionärsorganisationer för att skapa ett förslag som passar Botkyrka kommun.

Ta del av utredningen om ökad valmöjlighet

Ökad valmöjlighet i hemtjänsten. Arbetsgruppens förslag till beslut Pdf, 775.2 kB.

Har du fler frågor?

Kontakta din biståndshandläggare via medborgarcenter 08 530 610 00

Vi svarar också på frågor om ökad valmöjlighet inom hemtjänsten på telefon 070-239 02 81 eller via e-post.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan