Öppna mobilmenyn

Frågor och svar om ökad valmöjlighet i hemtjänsten

I september får medborgare som beviljats hemtjänst möjlighet att välja mellan kommunens hemtjänst eller hemtjänst i privat regi. Här svarar vi på vanliga frågor om ökad valmöjlighet.

I filmen berättar Botkyrka kommuns omsorgsdirektör Petra Oxonius om ökad valmöjlighet i hemtjänsten. Filmen är textad.

Om valet av hemtjänst

När blir det möjligt att välja utförare av hemtjänst?
I september 2020 får medborgare som beviljats hemtjänst möjlighet att välja utförare av hemtjänst. Mer information om valet, valblankett och tider skickas till medborgarna den i september. Senast i januari 2021 ska de externa utförarna vara på plats och ge hemtjänst i Botkyrka.

Vilka utförare kan man välja mellan?
För medborgarna finns det fem utförare att välja mellan, där den kommunala hemtjänsten är ett av alternativen. Läs mer om utförarna här.

Jag har enbart trygghetslarm, ska jag också välja?
Ja, du som har trygghetslarm väljer också vilken hemtjänst som ska komma hem till dig om du behöver larma.

Varför skriver ni att jag kanske inte får den utförare jag väljer?
Botkyrka kommun är noga med att medborgarna ska få bästa möjliga omsorg, vilken hemtjänst de än väljer. Botkyrka kommun bygger därför ut valmöjligheterna stegvis för att säkerställa kvaliteten. Det innebär att du i september har möjlighet att välja utförare av hemtjänst, men att du kanske inte får det val du gjort på en gång, utan kan ställa sig i kö.

Måste jag välja?
Nej, du behöver inte välja. Väljer du inte får du hjälp av den hemtjänst som har ledigt utrymme.

Kan jag byta hemtjänst?
Ja, det är möjligt att byta hemtjänst efter januari 2021. Ett byte tar cirka en vecka.

Om utförarnas tjänster

Får jag mer stöd med en annan hemtjänst?
Du får samma stöd enligt sitt biståndsbeslut, oavsett utförare.

Får de privata utförarna marknadsföra sig mot brukarna?
Ja, de får vända sig till brukarna med information, men de ska ske enligt god marknadsföringssed.

Får privata utförare erbjuda extra tjänster - till exempel extra städ?
Nej, de får inte erbjuda extra tjänster utan i upphandlingen ingår endast biståndsbedömda insatser och egen tid.

Kostar utförarna olika mycket?
Avgiften är densamma vilken hemtjänst du än väljer.

Vad händer med Egen tiden inom hemtjänsten?
Botkyrkas satsning på Egen tid inom hemtjänsten ska gälla alla utförare. Egen tid är Botkyrkas satsning på sociala kontakter, som innebär att alla hemtjänsttagare över 65 år får en timme i månaden med sin kontaktman. En timme som enbart viks åt den sociala kontakten. Externa utförarna ska behandlas likadant som de kommunala, dvs. att samma villkor ska gälla oavsett utförare.

Kan jag få hemtjänst på ett annat språk?
Det beror på de utförare som etablerar sig i Botkyrka – läs mer om utförarna här.

Kommer den kommunala hemtjänsten att finnas kvar?
Ja, den kommunala hemtjänsten kommer att finnas kvar, som ett av fem alternativ.

Om kvalitet, kontroll och coronaviruset

Varför tar ni in privata hemtjänstföretag nu under coronapandemin?
Arbetet med att införa ökad valmöjlighet har varit en lång process. Beslutet att upphandla externa utförare (privata företag, ideella organisationer) togs av kommunfullmäktige i maj 2019. De privata hemtjänstutförarna ska vara igång och ge stöd i Botkyrka i januari 2021. De företag som Botkyrka kommun tecknat avtal med är etablerade och verksamma i andra kommuner.

Hur tar ni hänsyn till situationen med coronaviruset?
Alla utförare, privata som kommunens egen hemtjänst, ska ge hemtjänst med samma kvalitet. Botkyrka kommun ställer krav på att utförarna ska följa Socialstyrelsens basala hygienrutiner i vård och omsorg samt de rutiner och handlingsprogram som finns hos Smittskydd och Vårdhygien i Region Stockholm. Hemtjänstutföraren ansvarar för att hålla en god hygienisk standard samt en god och säker omsorg med minimal risk för spridning av smitta. Utförarna ska också hålla sig uppdaterade kring myndigheters riktlinjer kring coronaviruset, till exempel Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur kontrollerar ni att utförarna följer hygienrutinerna?
Inför att de externa utförarna startar sin verksamhet i Botkyrka kommun kommer flera dialogmöten, för att förtydliga de krav som ställs, hållas med samtliga utförare där hygienrutiner och smittskydd kommer att ha ett särskilt fokus. Botkyrka kommun ansvarar för att kontinuerligt följa upp utförarnas verksamhet. Arbetet med att begränsa smittspridningen kommer att vara en viktig del av uppföljningen och den löpande dialogen med utförarna.

Kommer de externa utförarna att ha skyddsutrustning?
De externa utförarna har samma krav som kommunens egen hemtjänst att ha skyddsutrustning.

Har ni kontrollerat hur utförarna har arbetat med anledning av coronaviruset i andra kommuner?
Utifrån de utförare som lagt anbud i upphandlingen om att få utföra hemtjänst i Botkyrka har en noggrann utvärdering skett, dels utifrån de kvalitetskrav som ställts, dels utifrån hur företaget fungerat. De företag som Botkyrka valt att ingå avtal med är företag som är verksamma i andra kommuner sedan flera år tillbaka och därför är det möjligt att säkerställa att verksamheten motsvarar de krav som ställs t.ex. kring hygienrutiner och smittskydd.

Hur ska Botkyrka kommun säkra kvaliteten på de externa utförarna?
Botkyrka kommun har ansvar för att kontrollera alla aktörer som ska leverera hemtjänst i kommunen. Alla utförare ska behandlas lika och ges samma möjligheter att leverera med god kvalitet. Den modell som Botkyrka kommun kommer att arbeta efter innebär att antalet utförare begränsas och att kommunen etablerar ett nära samarbete med dem. Det underlättar kontrollen.

Vilka krav har ni ställt?
Här kan du läsa mer om några av de krav som Botkyrka kommun ställt på de externa utförarna

Om beslutet att införa ökad valmöjlighet

Varför införs ökad valmöjlighet inom hemtjänsten?
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 att upphandla externa utförare (privata företag, ideella organisationer) inom hemtjänsten. Beslutet var resultat av en en utredning inom mittenmajoriteten i Botkyrka kommun. Fullmäktige beslutade då även att de externa utförarna ska vara igång senast i januari 2021. Efter beslutet i maj 2019 har upphandlingen av externa utförare förberetts och genomförts.

Vad innebär det att medborgare får ökad valmöjlighet?
Idag finns det enbart hemtjänst i kommunal regi i Botkyrka kommun. Beslutet som kommunfullmäktige har tagit innebär att även externa utförare (privata företag, ideella organisationer) ska få möjlighet att leverera hemtjänst i Botkyrka från januari 2021.

Vad är syftet med ökad valmöjlighet?
Medborgare har frågat efter att få välja utförare av hemtjänst. Politiken ser valmöjligheter som ett sätt att få fler nöjda medborgare inom omsorgen, öka kvaliteten och ge medborgarna större möjligheter att påverka sin vardag.

Hur kommer valmöjligheterna att införas?
I september 2020 får medborgare som beviljats hemtjänst möjlighet att välja hemtjänst. I januari 2021 är utförarna på plats och ger stöd till medborgarna. Från januari 2021 kommer valmöjligheterna att införas i lugn takt under ett antal år. På sikt är målet att 50 procent av hemtjänsten ska utföras av externa utförare och att Botkyrkaborna får fem alternativ att välja mellan. Valmöjligheterna byggs ut succesiv med hjälp av LOU (lagen om offentlig upphandling). För att ge medborgarna möjlighet till välgrundade val kommer andelen externa utförare växa i takt med att kommunen ställer om. Det här innebär att medborgare får vald utförare i mån av utrymme, precis som vid val av skola eller vårdcentral.

Varför ska det ta flera år att bygga upp valmöjligheterna fullt ut till 50 procent?
Hållbarhet och kvalitet står i centrum för Botkyrkas modell för ökad valmöjlighet. Det handlar om kommunens möjlighet att ställa om, och för företagen att växa på ett stabilt sätt för att kunna ge medborgare omsorg med god kvalitet. Arbetsgruppen som arbetat fram förslaget om ökad valmöjlighet har tagit del av erfarenheter från andra kommuner och sett att de som inte varit rätt förberedda har fått problem. Bland annat med ökade kostnader och oseriösa företag som etablerar sig.

Vad innebär förslaget för jobben inom den kommunala hemtjänsten?
Arbetstillfällena kommer på sikt att minska inom den kommunala hemtjänsten, och det kan lösas genom att man lägger upp verksamheten med färre timanställda och fler tillsvidareanställda. En viktig utgångspunkt för utredningen har varit att göra en hållbar och långsiktig omställning, och att vara en bra arbetsgivare.

Varför inför kommunen inte ett valfrihetssystem enligt LOV (lagen om valfrihetssystem)?
Arbetsgruppen som jobbade fram förslaget om valmöjligheter har gått igenom för- och nackdelarna med olika sätt att utforma valmöjligheter. Det finns två lagstiftningar att välja mellan, LOV (lagen om valfrihetssystem) eller LOU (lagen om offentlig upphandling). Med de målsättningar som Botkyrka kommun har satt upp för valmöjligheterna anser man att en upphandling med LOU är att föredra. Det handlar bland annat om att kunna styra så att medborgare i hela kommunen får samma eller likvärdiga möjligheter att välja, och då fungerar LOU bättre. Med LOV är det utförarna som bestämmer var de vill vara verksamma, och erfarenheter visar att många då väljer att etablera sig i centrala delar. LOV kan också föra med sig ett stort antal utförare, och det kan bli svårare att göra ett informerat val. Med LOU väljer kommunen hur många utförare som får etablera sig och hur stor andel av verksamheten de får. Kommuner som använt LOV har också fått ökade kostnader för administration.

Vilka satt i arbetsgruppen som tog fram förslaget om valmöjligheter?
Arbetsgruppen leddes av kommunalrådet Tuva Lund (S). I gruppen ingick Caroline Blom (KD), Niklas Gladh (MP), Jens Vollmer (L) samt Sonja Jonasson (C). Gruppen hämtade stöd av sakkunniga på vård- och omsorgsförvaltningen.

Vad var arbetsgruppens uppdrag?
Arbetsgruppens uppdrag var att utreda hur valmöjligheterna ska utformas med hänsyn till god kvalitet, effektiv användning av skattemedel och att Botkyrka kommun bibehåller kontroll över omsorgen. Botkyrkaborna ska få den omsorg de behöver och ha fortsatt självbestämmande över sin vardag.

Hur har arbetsgruppen jobbat?
Arbetsgruppen har hämtat erfarenheter från andra kommuner, tagit del av medborgarnas åsikter, haft dialog med pensionärsorganisationer för att skapa ett förslag som passar Botkyrka kommun.

Ta del av utredningen om ökad valmöjlighet

Ökad valmöjlighet i hemtjänsten. Arbetsgruppens förslag till beslutPDF

Har du fler frågor?

Ring 070-239 02 81 så berättar vi om dina möjligheter att välja och svarar på dina frågor. Du når oss måndag-torsdag 8-16 och 8-14 på fredagar.

Du kan också kontakta oss via valmojlighet.hemtjanst@botkyrka.se.

Senast uppdaterad: 21 september 2020

Hitta på sidan